Visie en uitgangspunten ICT

UWV staat op ICT-gebied voor een enorme opgave. De eerder door ons geformuleerde ICT-doelstellingen zijn nog steeds van kracht: we geven prioriteit aan stabiliteit en informatiebeveiliging, we digitaliseren een groot deel van onze dienstverlening en automatiseren onze werkprocessen. We vermijden waar mogelijk maatwerk en gebruiken zo veel mogelijk standaard software, we ontwikkelen nieuwe functionaliteiten stapsgewijs en we werken aan een doeltreffende en doelmatige ICT-dienstverlening. In 2014 hebben we in het traject Herijking Informatievoorziening (IV) de koers uitgezet waarmee we deze doelstellingen invulling geven en uitzicht creëren op structurele verbetering van ons ICT-landschap.

De herziene ICT-strategie gaat ervan uit dat we de huidige systemen langer gebruiken. We moderniseren het ICT-landschap in kleine stappen. Daardoor vermijden we risicovolle en kostbare trajecten voor de aanschaf en implementatie van nieuwe producten. De inhoudelijke besturing van deze beweging is toegevoegd aan het bestaande portfolio beheersingsproces. Zo kunnen we maximaal inzetten op het robuuster maken van het ICT-landschap en toch voldoende capaciteit overhouden voor wijzigingen in verband met nieuwe wet- en regelgeving en verbetering van functionaliteiten.

We moeten veel veranderingen doorvoeren als gevolg van nieuwe wet- en regelgeving en om de steeds verdergaande digitalisering van onze dienstverlening en werkprocessen mogelijk te maken. Daarnaast zijn er allerlei aanpassingen nodig, omdat we een aantal van onze ICT-applicaties regionaal beschikbaar stellen aan gemeenten. Tegelijkertijd moeten we groot onderhoud inlopen en de ontwikkelingen in de techniek bijhouden om de ICT-kosten te kunnen verlagen en een goede en efficiënte dienstverlening te kunnen bieden.

In 2014 is de inzet op informatiebeveiliging (IB) verder verzwaard. We hebben de organisatie van de informatiebeveiliging en privacybeveiliging verbeterd en daarbij de positie van de Chief Information Security Officer (CISO) versterkt. De invulling van het eerder vastgestelde plan ‘Grip op IB’ is in lijn gebracht met de Baseline informatiebeveiliging Rijksdienst, die per 1 januari 2016 voor UWV van kracht wordt.