Financiële rechtmatigheid 2015

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden, waarover afzonderlijk verantwoording moet worden afgelegd indien deze in het verslagjaar (1 oktober tot 1 oktober) zijn geconstateerd. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is. De cijfers in de tabel hebben een indicatief karakter en geven de stand weer nadat drie kwart van de jaarsteekproef is gecontroleerd.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten over de eerste 3 kwartalen van verslagjaar 2015 (de periode 1 oktober 2014 tot 1 juli 2015) bedraagt 0,3%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten. Het percentage onzekerheden bedraagt 0,4%. Dit tussenresultaat voldoet aan de rechtmatigheidsnorm voor uitkeringen van 99%. In de tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

WetFinanciële fouten Onzekerheden
 2015201420152014
 t/m derde kwartaal t/m derde kwartaal 
Wajong0,70,00,00,0
WAO0,00,01,50,0
WAZ0,00,00,00,0
Wazo0,20,80,00,0
WIA0,00,40,00,0
WW0,61,20,00,0
Ziektewet0,83,10,80,0
TW1,31,70,00,0
BIA1,10,07,10,0
IOW3,11,30,00,0
     
Totaal0,30,80,40,0

Toelichting op de tabel:

  • Het overall foutpercentage ligt met 0,3% onder het jaarcijfer van 2014. Ook ten opzichte van de eerste 3 kwartalen van 2014 (0,8%) daalt het foutpercentage.
  • De foutpercentages zijn bij vrijwel alle wetten gedaald of gelijk gebleven, behalve bij de Wajong, de Bia (Tijdelijke wet beperking inkomensgevolgen arbeidsongeschiktheidsverzekeringen) en de Inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW). Met name de daling bij de Ziektewet, WW en WIA dragen bij aan de daling van de UWV-brede score. Wel zijn de scores voor de WW en Ziektewet iets gestegen ten opzichte van de vorige meting.
  • De stijging bij de Wajong wordt vooral veroorzaakt doordat met ingang van het verslagjaar 2015 voorzieningen niet meer uitsluitend onder de WIA worden verantwoord, maar bijvoorbeeld ook onder de Wajong. Hierdoor is het aandeel voorzieningen in het foutpercentage van de WIA voor een belangrijk deel naar de Wajong verschoven.
  • Bij de BIA en de IOW doet zich een stijging voor van het foutpercentage. Door de geringe omvang van deze wetten is de steekproef beperkt. Als er een fout in de uitvoering van deze wetten voorkomt, ontstaat een relatief hoog foutpercentage. Dit heeft echter nauwelijks invloed op het UWV-cijfer.
  • Het percentage onzekerheid ligt met 0,4% boven het niveau van 2014. Bij de WAO en BIA wordt dit veroorzaakt door onvolledige dossiers. Bij de Ziektewet loopt in 1 geval nog een onderzoek naar de rechtmatigheid van de claim.