Overtredingen inlichtingenplicht 2015

 2015 t/m aug.2014 t/m aug.
 Aantal%Aantal%
Aantal overtredingen28.100 49.500 
Opgelegde boetes21.00074%39.10079%
Opgelegde waarschuwingen4.70017%6.00012%
Geen boete of waarschuwing opgelegd2.4009%4.2008%
Processen-verbaal door Openbaar Ministerie00%2001%
 

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht direct alle gegevens door te geven die van belang zijn voor hun uitkering. Het kan gaan om andere inkomsten, vrijwilligerswerk, vakantie, verhuizing, huwelijk, echtscheiding of ziekte. UWV controleert met bestandsvergelijkingen, telefonische controles en huisbezoeken of klanten zich aan de regels houden. Wanneer uitkeringsgerechtigden een overtreding van deze regels begaan, moeten ze het te veel ontvangen bedrag volledig terugbetalen. Daarbovenop krijgen ze maximaal hetzelfde bedrag als boete wanneer er sprake is van opzettelijke fraude. Blijft het benadelingsbedrag beneden € 40 dan geven we alleen een waarschuwing. Naar aanleiding van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep vorig jaar over het sanctiebeleid zijn we in mei 2015 gestart met een herbeoordelingsoperatie van bijna 6.000 opgelegde boetes. Tot en met augustus 2015 zijn 3.300 beslissingen herzien en financieel afgehandeld. De herzieningsoperatie is daarmee op schema en wordt naar verwachting eind 2015 afgerond.

In de eerste 8 maanden van 2015 bedraagt de totaal geconstateerde schadelast als gevolg van overtredingen van de inlichtingenplicht € 38,5 miljoen, en is een bedrag van € 8,9 miljoen aan boetes opgelegd. De versoepeling van het sanctiebeleid als gevolg van de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep zorgt ervoor dat het opgelegde boetebedrag in 2015 beduidend lager uitvalt dan in 2014. Door de invoering per 1 juli 2015 van inkomstenverrekening in de WW zullen we minder boetes hoeven op te leggen aan klanten, omdat we steeds meer gebruikmaken van gegevens die vanuit de polisadministratie al bij ons bekend zijn. Op deze manier maken we het voor burgers met een WW-uitkering makkelijker om zich aan de regels te houden.

Tegen de opgelegde boetes, terugvorderingen en waarschuwingen zijn in de eerste 8 maanden van 2015 in totaal 3.800 bezwaren ingediend. Dat zijn er veel minder dan vorig jaar, in 2014 werden in totaal 13.300 bezwaren ingediend.