Voorkomen van instroom in de WIA 2015

 NormResultaatResultaat
 201520152014
  t/m aug.t/m aug.
Gemiddelde verzuimduur in het eerste Ziektewet-jaar in dagen70 dagen58 dagenn.v.t.
Percentage uitstroom in tweede Ziektewet-jaar (voorlopig)geen norm22,6%n.v.t.
 

Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen, zieke uitzendkrachten en flexwerkers en werknemers die ziek zijn aan het einde van hun (tijdelijke) contract en/of dienstverband (eindedienstverbanders). Zij hebben geen werkgever die voor hun verzuimbegeleiding en re-integratie verantwoordelijk is. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst.

Met het ministerie van SZW zijn nieuwe afspraken gemaakt over de arborol van UWV. De focus wordt verlegd van verzuimbegeleiding naar re-integratiebegeleiding en/of herstelbegeleiding in een zo vroeg mogelijk stadium. De eerste score in de tabel betreft de gemiddelde verzuimduur van mensen die in het eerste Ziektewet-jaar uitstromen. Met de tweede score meten we het percentage mensen dat uitstroomt tot de maximale datum in het tweede Ziektewet-jaar.