Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking 2015

 20152014
 t/m aug.t/m aug.
Mensen met recht op Wajong-uitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)6.0005.500
Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen3.1003.400
Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering300400
Mensen met recht op WIA-uitkering1.6001.500
Mensen met recht op Ziektewet-uitkering1.2001.500
   
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking*9.100*8.900

De aantallen worden op verschillende manieren berekend. Bij de Wajong tellen we alleen de mensen die een arbeidsovereenkomst van minimaal 6 maanden voor minimaal 12 uur per week hebben aanvaard. Bij de WIA, WAO en WAZ tellen we de mensen van wie het re-integratiedienstverleningstraject is beëindigd omdat ze voor hun resterende verdiencapaciteit werk hebben aanvaard. Voor de Ziektewet tellen we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

 

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we waar mogelijk intensieve, persoonlijke dienstverlening. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld een re-integratiedienst of -traject inkopen bij re-integratiebedrijven, of een (interne) jobcoach inzetten. In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we voor 5.600 WIA/WGA-klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om waar mogelijk het doel van een reguliere baan te bereiken. We zetten ons in het bijzonder in voor zo veel mogelijk plaatsingen en verlengingen van dienstverbanden van Wajongers.

In de eerste 8 maanden van 2015 vonden 9.100 mensen met een arbeidsbeperking een baan. Onder hen waren 6.000 Wajongers. We zitten hiermee op koers om onze doelstelling te halen om in 2015 ten minste 6.500 Wajongers te plaatsen.