Tijdigheid eerste betaling 2015

 NormResultaatResultaat
 20152015 t/m aug.2014
WW < 4 weken na ingang rechtminimaal 93%*98%98%
Ziektewet < 4 weken na ingang rechtminimaal 88%**90%92%
WIA < 4 weken na ingang rechtminimaal 85%94%95%
Wajong < 4 weken na einde beslistermijnminimaal 85%94%96%

Dit cijfer betreft de eerste 6 maanden van 2015. Sinds 1 juli 2015 wordt de tijdigheid berekend vanaf het moment dat UWV het inkomstenformulier retour ontvangt tot en met de betaalbaarstelling van de uitkering. Vanwege de onzekerheid over de uitwerking van het nieuwe proces is in overleg met het ministerie van SZW besloten voor 2016 nog geen norm vast te stellen.
**  Dit cijfer betreft de realisatie tot en met juli en is om technische redenen indicatief. Verwachting is dat we wel zullen voldoen aan de met het ministerie van SZW afgesproken norm.

 

In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we € 13,9 miljard aan uitkeringen verstrekt (eerste 8 maanden van 2014: € 14,2 miljard). Op beide bedragen zijn de op eigenrisicodragers verhaalde uitkeringen in mindering gebracht.

Onze processen zijn erop gericht om alle uitkeringsgerechtigden op tijd te voorzien van een uitkering. Dat is ook in de eerste 8 maanden van 2015 goed gelukt. De termijn voor de WW, Ziektewet, WIA en Wajong is 4 weken. Dat betekent dat klanten die tijdig een uitkering hebben aangevraagd, binnen 4 weken nadat het recht op een uitkering is vastgesteld, een eerste betaling op hun rekening hebben staan. Alleen bij de Wajong is dat 4 weken nadat de beslistermijn is geëindigd. Als het ons niet binnen deze termijn lukt, verstrekken we de klant op diens verzoek een voorschot. Hiermee voorkomen wij dat klanten in financiële problemen raken.

Per 1 juli 2015 is de Wet werk en zekerheid (Wwz) ingevoerd. Voor iedereen die sindsdien een nieuwe WW-uitkering ontvangt, geldt een nieuwe wijze van inkomstenverrekening: bij WW’ers die werken, worden nu in plaats van de gewerkte uren de inkomsten met de uitkering verrekend. WW’ers moeten daarom elke maand opgeven of, en zo ja hoeveel zij hebben verdiend. Pas nadat UWV het inkomstenformulier heeft ontvangen, kan de uitkering worden berekend en vervolgens worden uitbetaald. Dit betekent dat de eerste uitkering later uitbetaald wordt dan voor 1 juli gebruikelijk was, waardoor de overbrugging vanaf het laatste salaris een probleem kan worden.