Versneld aanleveren loonaangiftegegevens

Sinds 1 juli 2015 verrekent UWV de eventuele inkomsten van WW’ers direct met de uitkering. De WW’er moet na afloop van de maand opgeven of en zo ja welke inkomsten hij in de voorbije maand heeft ontvangen. Om de klant van dienst te zijn, wil UWV zo veel mogelijk de gegevens uit de loonaangifte voorinvullen op het inkomstenopgaveformulier. We hebben in een pilot bekeken of de loonaangiftegegevens sneller beschikbaar kunnen komen. Hierbij is aan 112 werkgevers uit verschillende sectoren en van diverse groottes uitgelegd waarom het belangrijk is de loonaangiftes sneller in te dienen en welke voordelen ze er zelf bij hebben (snellere financiële aansluiting, minder vragen van werknemers).

De pilot liep van september 2014 tot en met maart 2015. De gegevens over deze periode zijn vergeleken met gegevens over dezelfde periode een jaar eerder. Uit de metingen bleek dat de meeste uitgenodigde werkgevers sneller en vollediger aanleveren. Het aantal loonaangiftes dat in 1 keer goed werd aangeleverd, steeg van 33% voorafgaand aan de pilot naar 75% tijdens de pilot. Ook nam het aantal correcties na afloop van de aangiftetermijn af.

Het is essentieel dat de klant de vooringevulde gegevens op het inkomstenopgaveformulier herkent. Tijdens de pilot is een aantal WW’ers gevraagd om de getoonde loongegevens te verifiëren aan de hand van hun loonstroken. Daarbij bleken ze moeite te hebben met het opgeven van hun inkomsten en met het herkennen van de vooringevulde inkomstengegevens doordat de term SV-loon (sociale verzekeringsloon) niet is terug te vinden op de loonstrook. De toelichting speelt hier zo goed mogelijk op in door te verwijzen naar het fiscaal loon (en andere benamingen die voor deze rubriek op de loonstroken worden gehanteerd). Verder bleek het voor de klant ingewikkeld indien de werkgever in een andere frequentie (bijvoorbeeld wekelijks) loon betaalt dan dat hij de loonaangifte indient (bijvoorbeeld vierwekelijks). De toelichting is ook hierop aangepast.