Gegevensleveringen en inzage in gegevens

Aan partijen zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) leveren we gegevens uit de polisadministratie. Verreweg de meeste gegevensleveringen gebeuren geautomatiseerd: nog geen 3% wordt handmatig uitgevoerd. Daarnaast kunnen organisaties zoals gemeenten, gerechtsdeurwaarders en het Zorginstituut Nederland de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer. We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en het ministerie van Justitie.

Om te borgen dat de gegevensuitwisseling via Suwinet op een veilige wijze plaatsvindt, nemen we de nodige maatregelen. Eind 2014/begin 2015 heeft UWV enkele kortetermijnacties uitgevoerd. Zo zijn accounts van onze medewerkers die toegang tot Suwinet bieden geschoond, zijn strikte regels geformuleerd voor de procedure waaraan afnemers zich moeten houden als ze binnen hun eigen organisatie medewerkers toegang verlenen tot de van UWV ontvangen persoonsgegevens, en zijn processen in gebruik genomen die betere signalen afgeven als medewerkers van ons uit dienst gaan of van functie wijzigen. UWV is intensief betrokken bij het programma Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet (BVGS). In de eerste fase zijn in SUWI-verband vooral acties geformuleerd om de beveiliging bij gemeenten beter te regelen. Tijdens de tweede fase, die deze zomer is ingegaan, zet UWV stappen om onder meer de inrichting van een fijnmaziger autorisatiestructuur voor te bereiden, signaleringmodellen op te zetten en tot een volledig geautomatiseerde autorisatie voor de Suwinet-systemen te komen. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is om Suwinet-systemen aan het UWV Security Operational Center (USOC) te koppelen.