Rechtmatigheid aanbestedingen 2015

UWV hanteert strikt de regels van de Aanbestedingswet 2012. Afwijkingen van deze regels worden gemotiveerd voorgelegd aan de Raad van Bestuur. Deze verleent een akkoord als de afwijking noodzakelijk is voor een ongestoorde bedrijfsvoering en dienstverlening.

Bij de berekening van onrechtmatigheid nemen we de totale kosten over de periode van onrechtmatigheid in het jaar van de onrechtmatige handeling. Het absolute bedrag aan onrechtmatigheid in een verslagjaar is daardoor onder andere afhankelijk van het aantal contractmutaties en afgeronde aanbestedingstrajecten in dat verslagjaar. Over de eerste 8 maanden van 2015 onderkennen wij een onrechtmatigheid van inkopen of uitgaven van € 23,3 miljoen. Dit betreft de eind augustus 2015 kwantificeerbare onrechtmatigheid.

We willen de bestaande onrechtmatigheid, zo snel als juridisch mogelijk is en de bedrijfscontinuïteit dat toelaat, planmatig afbouwen. In de periode tot en met augustus 2015 is onderzoek gedaan om de oorzaken van de bestaande onrechtmatigheid te analyseren. Op basis van deze analyse is een conceptplan van aanpak opgesteld met maatregelen om de onrechtmatigheid terug te dringen. Om deze maatregelen te effectueren, is een projectgroep samengesteld met vertegenwoordigers van alle bedrijfsonderdelen die een rol (kunnen) spelen bij de uitvoering van deze maatregelen.

Eind 2014 zijn de onrechtmatige uitgaven op ICT-gebied geïdentificeerd. De onrechtmatige contracten die zonder of met gering juridisch risico en zonder gevaar voor de bedrijfscontinuïteit konden worden beëindigd, zijn ontbonden en indien opportuun vervangen door middel van nieuwe aanbestedingen. Voor de resterende contracten worden strategieën opgesteld. Dit proces zal in ieder geval nog heel 2015 beslaan en wordt begeleid door een stuurgroep, die periodiek rapporteert aan de Raad van Bestuur.

Omdat volgens de wettelijke regels alle onrechtmatigheid volledig wordt verantwoord in het jaar waarin de onrechtmatige handeling heeft plaatsgevonden, zullen de eerste effecten van de in 2015 genomen maatregelen in 2016 zichtbaar worden. Verdere effecten worden pas in de jaren daarna zichtbaar. Dat komt doordat het voor bepaalde zaken, waarbij we zijn aangewezen op een zeer beperkt aantal leveranciers, de nodige tijd kost om een zorgvuldige overstap naar een andere leverancier te maken. Bij de uitvoering van alle maatregelen houden we het belang van de bedrijfscontinuïteit nauwlettend in het oog.

De komende jaren hebben we te maken met een aantal grote aanbestedingen. Hierbij zal steeds op strategisch niveau een afweging moeten worden gemaakt tussen het beperken van de onrechtmatigheid en de aanzienlijke transitiekosten die samenhangen met de overgang naar een nieuwe uitvoerende leverancier óf hogere onrechtmatigheid en lagere kosten.