Implementatie BIR 2015

UWV heeft zich gecommitteerd om eind 2015 te voldoen aan de rijksstandaard op het gebied van informatiebeveiliging: het generieke voorschrift Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst (BIR). In 2014 heeft een gapanalyse uitgewezen op welke punten bedrijfsonderdelen van UWV nog niet voldoen aan dit normenstelsel; vervolgens zijn per bedrijfsonderdeel verbeterplannen opgesteld. In 2015 is besloten meer risicogericht te gaan werken. De afgelopen maanden hebben de bedrijfsonderdelen hun risico’s in kaart gebracht. Op basis van deze inventarisaties wordt de aanpak van de afwijkingen ten opzichte van de BIR geprioriteerd. De coalitie IB&P (informatiebeveiliging) heeft zich beziggehouden met het inventariseren en prioriteren van risico’s en aandachtspunten, en zal deze bewaken. De coalitie heeft tot taak het informatiebeveiligingsbeleid en privacybeleid richting te geven, en de aansluiting tussen beleid, projecten en uitvoering te borgen.