ICT: besturing en beheersing 2015

Onze ICT-strategie zet in op een effectievere besturing. Deze krijgt vorm in de zogeheten Transitie informatievoorzieningsfunctie (IV). We hebben de planning en besturing aangescherpt en afspraken met leveranciers gemaakt over de vorming en invulling van partnerships. Het objectiveren van de efficiency van leveranciers van software is daarbij een belangrijk aandachtspunt. Systematische metingen van kwaliteit en omvang van leveringen vormen daarbij steeds vaker het uitgangspunt in plaats van bestede uren. Er zijn scenario’s opgesteld voor de te volgen strategische koers bij de heraanbesteding van het rekencentrum die volgend jaar van start gaat. Daarbij krijgt ook de samenwerking binnen de rijksdienst veel aandacht.

Om een goede sturing te kunnen borgen, werken de informatiemanagementafdelingen van de diverse bedrijfsonderdelen, het centrale CIO-Office en het ICT-bedrijf samen in de Informatievoorzieningsfunctie. Ook voor de samenwerking binnen de Informatievoorzieningsfunctie wordt gekoerst op stapsgewijze verbeteringen met concreet resultaat. In de rest van het jaar zullen we daartoe via kortlopende acties onder andere het voortbrengingsproces uniformeren en de besluitvorming vereenvoudigen.

In maart heeft de Raad van Bestuur ingestemd met maatregelen om de kwaliteit te verbeteren van de kostenschattingen van projecten met een hoog ICT-gehalte. Bij een formele uitvoeringstoets hebben we 6 weken de tijd om ICT-afhankelijkheden te identificeren en analyseren. In overleg met het ministerie van SZW is besloten dat voortaan in een veel vroeger stadium – voorafgaand aan de officiële uitvoeringstoets – te doen, zodat er een betere basis is voor de schatting van kosten. Ook zullen we duidelijker communiceren welke onzekerheden de ramingen, die we aan de hand van objectieve criteria opstellen, bevatten. De eerste ervaringen leren dat veel regelgeving pas in een laat stadium voldoende concreet is om een goede analyse te kunnen maken. Wel helpt de nieuwe aanpak om de onzekerheden beter te identificeren.

Net als in de eerste 4 maanden van 2015 zijn de automatiseringskosten ook in de tweede 4 maanden van 2015 hoger dan begroot.