Divers personeelsbestand 2015

UWV streeft naar een divers personeelsbestand. Bij de werving van nieuwe medewerkers is dat een van onze uitgangspunten. We willen meer vrouwen in managementfuncties en meer jongere medewerkers werven. Daarnaast richten we ons op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Jonge medewerkers

UWV wil meer gebruikmaken van de inbreng van jongere medewerkers. In 2014 hebben we 1.059 medewerkers aangenomen die jonger waren dan 35 jaar (63%). In de eerste 8 maanden van 2015 waren het er 542 (66%).

In het kader van de bestrijding van de jeugdwerkloosheid hebben we met het ministerie van SZW een werkakkoord afgesloten om jongeren een kans te bieden om als trainee werkervaring op te doen, aan hun cv en portfolio te werken en zo aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. Begin april is hiervoor een landelijke selectiedag gehouden, waarvoor 400 kandidaten zijn uitgenodigd. Op 1 mei 2015 zijn 131 jongeren aan de slag gegaan bij diverse bedrijfsonderdelen. Gedurende 1 jaar worden ze ingezet op projecten die helpen om de dienstverlening van UWV aan burgers verder te verbeteren. Tot en met augustus zijn 5 trainees uitgestroomd naar een reguliere baan, zij zijn vervangen door nieuwe trainees. De sollicitanten die we niet hebben aangenomen, participeren in een LinkedIn-groep. Ondersteund door de aangenomen trainees gaan zij via dit kanaal op zoek naar een baan. Half augustus waren slechts 60 van de oorspronkelijke 400 kandidaten nog op zoek naar een baan. Zij worden in november uitgenodigd voor een online event waarin ze in contact worden gebracht met werkgevers.

Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt

Mensen die moeite hebben weer aan het werk te komen geven we de kans om bij de afdeling Klantencontact werkervaring op te doen, zich verder te ontwikkelen en vakdiploma’s te halen. We richten ons op mensen die langer dan 6 maanden onvrijwillig buiten het arbeidsproces hebben gestaan. Deze mensen worden geselecteerd door uitzendpartners en door UWV zelf. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn in totaal 86 medewerkers gestart via de instroomopleiding. Ze komen bij goed functioneren na 3 maanden in dienst bij een van de betrokken uitzendpartners.

Wajongers: inclusief werkgeverschap UWV

UWV wil mensen stimuleren om met werk aan de maatschappij deel te nemen. Daarom kiest UWV voor inclusief werkgeverschap: we bieden ook mensen die aangewezen zijn op eenvoudig werk kansen om naar eigen vermogen een bijdrage te leveren. We organiseren daarvoor het werk op een ander manier, om tot elementaire takenpakketten voor Wajongers te komen. Eind 2016 wil UWV binnen de organisatie 100 Wajongers aan het werk hebben op een zogeheten inclusieve functie. Hiermee levert UWV zijn bijdrage aan de doelstelling uit de Participatiewet om 125.000 banen te creëren in het bedrijfsleven en bij de overheid.

De werkbegeleiders van de Wajongers krijgen een opleiding en coaching. De Wajonger heeft daarmee altijd een direct aanspreekpunt en problemen worden tijdig gesignaleerd. De direct betrokken collega’s worden voorgelicht over de komst van de Wajonger. In de praktijk erkennen managers en collega’s steeds meer dat de inzet van deze nieuwe collega’s leidt tot voldoening en verrijking voor iedereen op de afdeling.

Het project UWV inclusief is in 2013 van start gegaan. Tot en met augustus 2015 zijn 117 werkbegeleiders opgeleid. Binnen de verschillende bedrijfsonderdelen van UWV zijn nu 125 analyses uitgevoerd. Sinds de start van het project zijn 56 Wajongers geplaatst op een inclusieve functie. Van hen zijn er nog steeds 51 op de inclusieve functie werkzaam. Daarnaast werkten eind augustus bij UWV 136 Wajongers op reguliere werkplekken, in een vast dienstverband, in een tijdelijk dienstverband of op een werkervaringsplek.