Naar een robuustere loonaangifteketen 2015

Sinds het bereiken van de fase van de stabiele loonaangifteketen in 2010 wordt gewerkt aan een robuustere keten. De loonaangifteketen moet daarmee wijzigingsbestendiger, flexibeler en eenvoudiger worden.

Op het gebied van gegevenskwaliteit in de loonaangifteketen hebben UWV en de Belastingdienst in 2015 hun aandacht nog meer gericht op de aanleveraars (zoals inhoudingsplichtige/werkgever, salarisadministrateur, fiscaal dienstverlener, softwareontwikkelaar), op de afnemers en op het verbinden van die verschillende partijen. Om de informatievoorziening aan salarisadministrateurs te verbeteren, is een werkgroep ingericht met vertegenwoordigers van vakorganisaties van salarisadministrateurs, de Belastingdienst en UWV. De werkgroep inventariseert de informatiebehoefte van salarisadministrateurs en faciliteert hen hierin. Inmiddels zijn afspraken gemaakt om de externe communicatie en de eenduidigheid van instructies te verbeteren. Ook wordt gewerkt aan een internetforum voor salarisadministrateurs op de site van de Belastingdienst, waar ze vragen kunnen stellen en met elkaar in discussie gaan.

Ook de wensen van afnemers zijn geïnventariseerd. Inmiddels zijn 2 gebruikerswensen goedgekeurd door de staatssecretaris van Financiën: aan de gegevensset voor de loonaangifte worden, met ingang van 2016, ‘contracturen’ en ‘contractloon’ toegevoegd als verplicht door de inhoudingsplichtige op te geven informatie.

In 2014 is samen met de Pensioenfederatie een onderzoek gestart naar de vraag of vereenvoudiging van pensioenregelingen (reglementaanpassingen) leidt tot een kleinere informatiebehoefte van pensioenfondsen die in te vullen is door de loonaangifteketen. Conclusie van de eindrapportage is dat (her)gebruik van gegevens uit de loonaangifteketen een haalbare en wenselijke optie is en een besparing op uitvoeringskosten van de pensioenfondsen oplevert.