Doorontwikkeling van de polisadministratie naar BLAU 2015

De doorontwikkeling van de polisadministratie naar de Basisregistratie voor lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen (BLAU) is in 2015 in een nieuwe fase terechtgekomen. Uit het Eindrapport onderzoek BLAU van 2014 bleek dat andere afnemers weinig (direct) gebruik kunnen en zullen maken van de gegevens in BLAU als deze alleen gericht blijven op gebruik door de Belastingdienst, het CBS en UWV. De informatiebehoefte van andere afnemers is immers gebaseerd op andere wetten en andere definities en begrippen. Conclusie van het onderzoek: doorgroeien naar BLAU creëert – bij een ongewijzigd uitgangspunt – onvoldoende toegevoegde waarde en in het bijzonder het authentiek maken van het begrip dienstbetrekking levert niet het gewenste resultaat op. Dit riep de vraag op of er wél toegevoegde waarde met BLAU gecreëerd zou kunnen worden als het bestaande uitgangspunt wordt losgelaten en er méér wordt ingespeeld op de gegevens- en informatiebehoefte van de andere afnemers.

Begin maart 2015 is met afnemers besproken hoe BLAU voor hen toegevoegde waarde zou kunnen hebben. In vervolg op deze bijeenkomst houden we een inventariserend onderzoek bij afnemers. Bij dit onderzoek worden, geïnspireerd door het Actal-rapport van 2014 waarin het belang van burgers en bedrijven centraal staat, opnieuw mogelijkheden voor verdere vereenvoudiging en harmonisering van begrippen en definities binnen de verschillende wetgevingsdomeinen meegenomen. De onderzoeksresultaten zijn naar verwachting eind november bekend. Het onderzoeksinitiatief is besproken in het kernteam van de loonaangifteketen. In overleg met het ministerie van SZW, de Digicommissaris en het Afnemersoverleg Loonaangifteketen zijn de aanpak en organisatie van het onderzoek vastgesteld. Er vinden in september en oktober gezamenlijke bijeenkomsten plaats waarin achtereenvolgens de wenselijkheid van BLAU, de baten en lasten van BLAU en het advies van de afnemers over BLAU op de agenda staan.