Steeds meer gebruik gegevens polisadministratie

UWV levert een belangrijke bijdrage aan de doelstelling dat burgers en werkgevers hun gegevens slechts 1 keer hoeven aan te leveren, en dat die gegevens vervolgens kunnen worden hergebruikt – met respect voor ieders privacy. Op die manier bevorderen we het administratief gemak van burgers, en verlagen we de administratieve lasten voor werkgevers en de uitvoeringskosten van de partijen die onze gegevens afnemen en hergebruiken. In onze polisadministratie beheren we de gegevens over inkomstenverhoudingen van werknemers, uitkeringsgerechtigden en pensioenontvangers.

Eind augustus 2015 stonden in onze polisadministratie 19,3 miljoen inkomstenverhoudingen geregistreerd van 13,0 miljoen mensen. We gebruiken deze gegevens voor onze eigen uitkeringsverstrekking. Daarnaast leveren we uit de polisadministratie gegevens aan derden, zoals gemeenten, pensioenfondsen, de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). We verzorgen zogenoemde bulkleveringen, zoals een levering van het hele bestand van de polisadministratie aan het CBS. Daarnaast kunnen organisaties de polisadministratie raadplegen op het niveau van het burgerservicenummer (bsn).

We leveren ook gegevens uit andere UWV-bronsystemen, bijvoorbeeld aan gerechtsdeurwaarders en Justitie.

In de eerste 8 maanden van 2015 ging het in totaal om circa 1,2 miljoen van zulke individuele leveringen op bsn-niveau. Bij alle leveringen controleren we of de gevraagde gegevens alleen worden verstrekt voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden.

We hebben in de eerste 8 maanden van 2015 99% van de gegevensleveringen tijdig uitgevoerd. Hiermee voldoen we ruimschoots aan de met het ministerie van SZW afgesproken norm van 90%.