Dienstverleningsconcept

Als gevolg van de taakstelling die UWV is opgelegd, bieden we steeds meer online dienstverlening. Maar we blijven ook persoonlijke dienstverlening geven. We streven ernaar om, binnen de financiële en wettelijke mogelijkheden, elke klantgroep de dienstverlening te verlenen die het meest passend is.

Budgettaire overwegingen spelen een belangrijke rol bij de keuzes die we maken. We hebben sinds 2011 vanwege een forse taakstelling een structurele vermindering van personeel en van het aantal vestigingen moeten doorvoeren en onze dienstverlening opnieuw moeten vormgeven. We zijn versneld overgestapt van face-to-facedienstverlening op online dienstverlening aan werkzoekenden. Eind 2015 zal dit zogeheten programma Redesign zijn afgerond. Tegelijkertijd stuurt het ministerie van SZW de afgelopen jaren op extra face-to-facedienstverlening voor specifieke doelgroepen, zoals minderdigivaardigen en werklozen van 50 jaar en ouder. Daarnaast is budget vrijgemaakt voor de activering van klanten in de eerste maanden van werkloosheid (ACE), voor intensivering van de handhaving op verbreding van het zoekgedrag na 6 maanden werkloosheid, voor extra dienstverlening aan werkgevers die jongeren in dienst willen nemen en voor Leerwerkloketten.

Door deze beleidskeuzes heeft UWV ruim 1.270 fte extra in dienst ten opzichte van de in 2011 bepaalde dienstverlening. Tegenover een structurele besparing op de begroting van de divisie UWV Werkbedrijf van € 155 miljoen op jaarbasis staat een incidentele uitbreiding van de dienstverlening voor bepaalde groepen met € 84 miljoen aan kosten in 2015.

We willen graag, meer dan nu, persoonlijk contact met onze klanten mogelijk maken. Zeker in de beginfase, wanneer iemand net werkloos is geraakt. Onze online dienstverlening blijft uiteraard belangrijk en we willen deze ook verder blijven ontwikkelen, maar die zou meer dan voorheen gecombineerd moeten worden met persoonlijke dienstverlening waar dat nodig is. Dit punt hebben we in september geagendeerd; we zijn hierover in gesprek met het ministerie van SZW.