Sociaal-medische adviezen en beoordelingen voor externe partijen 2015

Op verzoek van de Recofa (het landelijk overleg van rechters-commissarissen in faillissementen van de Raad voor de Rechtspraak) verrichten we beoordelingen van arbeidsvermogen in het kader van de Wet schuldsanering natuurlijke personen. Wanneer UWV van oordeel is dat iemand in een schuldsaneringstraject in staat is om arbeid te verrichten, kan de rechtbank vervolgens een arbeids- of sollicitatieplicht opleggen. We verrichten deze herbeoordelingen tegen een kostendekkend tarief. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn er 63 aanvragen voor deze herbeoordeling ontvangen en 65 aanvragen afgehandeld.