Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet 2015

De afdelingen Burgerzaken van gemeenten kunnen adresgegevens uit de loonaangifte via Suwinet-Inkijk inzien. Met deze gegevens kunnen gemeenten de actuele verblijfplaats van hun inwoners achterhalen. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 13 nieuwe gemeenten aangesloten op Suwinet-Inkijk, in totaal zijn het er nu 276. Gemeenten kunnen via Suwinet ook gegevens over voortijdige schoolverlaters inzien die de regionale mobiliteitscentra nodig hebben en inkomensgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de Participatiewet en gemeentelijke belastingen.

Gemeenten kunnen sinds 2014 in het kader van de Participatiewet eenmalig gegevens over Wajongers opvragen. De gemeente moet daarvoor via het UWV-portaal een aanvraagformulier indienen. Dit moet worden ondertekend door het college van B & W of een gemandateerde van die gemeente. Daarna volgt een juridische toets door UWV. Na het regelen van een gebruikersaccount heeft de desbetreffende persoon inkijk in de levering Wajong. In deze levering worden alle gemeenten uit Nederland in 1 overzicht weergegeven. Deze cijfers geven de gemeente een beeld van de aantallen die van belang zijn voor de taken die zij van het Rijk overnemen. We ontvangen nog steeds aanvragen: tot en met augustus 2015 hebben we 215 van deze aanvragen voor Wajong-gegevens ontvangen en afgehandeld.

Voor de tweemaandelijkse levering WWB geldt hetzelfde administratieve traject. Hiervoor zijn tot en met eind augustus 2015 241 verzoeken binnengekomen en afgehandeld.