Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten 2015

In het sociaal akkoord van 2013 hebben het kabinet en de sociale partners afgesproken dat werkgevers in zowel de publieke als de private sector zich inspannen om tussen 2014 en 2026 structureel 125.000 extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Deze banenafspraak is vastgelegd in het wetsvoorstel Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. Het wetsvoorstel is op 16 december 2014 aangenomen door de Tweede Kamer. De inwerkingtreding van de wet is afhankelijk van de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer.

UWV beheert in het kader van de banenafspraak het doelgroepregister en monitort jaarlijks de voortgang. Ook voert UWV op verzoek van gemeenten de beoordeling banenafspraak uit. UWV beoordeelt of iemand in staat is het wettelijk minimumloon te verdienen. Is dat niet het geval, en valt deze persoon onder de Participatiewet, dan wordt deze opgenomen in het doelgroepregister. Volgens de nulmeting staan er ruim 300.000 personen in het register. Dit is nog inclusief Wajongers zonder arbeidsvermogen, deze worden pas na de herindeling uit het register gehaald.

UWV draagt ook bij aan de realisatie van de banenafspraak. De doelgroep kan zich in de loop van 2015 via werk.nl actief presenteren aan werkgevers. Werkgevers kunnen in de arbeidsmarktregio bij het regionale Werkbedrijf aangeven dat ze op zoek zijn naar geschikte kandidaten. UWV wil de komende jaren zo veel mogelijk oWajongers met arbeidsvermogen op een banenafspraakbaan plaatsen. Daarnaast hebben we al met het ministerie van SZW de afspraak staan om in 2015 minstens 6.500 Wajongers aan werk te helpen.

Sociale partners, gemeenten en UWV willen de dienstverlening aan werkgevers en aan arbeidsbeperkten regionaal zo veel mogelijk harmoniseren en optimaal samenwerken. Bijvoorbeeld door kandidaten voor de banenafspraak gezamenlijk in beeld te brengen, een integrale werkgeversbenadering te realiseren of gezamenlijk op te trekken in het werkfit maken van de doelgroep, en daarbij gebruik te maken van elkaars infrastructuur. Om deze specifieke samenwerking tussen publieke partners in de arbeidsmarktregio’s verder te stimuleren, heeft het ministerie van SZW in het vierde kwartaal van 2014 budget beschikbaar gesteld, en zijn de arbeidsmarktregio’s in de gelegenheid gesteld om voorstellen in te dienen. Die moeten gericht zijn op de uitstroom naar werk of het verkleinen van de afstand tot werk van arbeidsbeperkten, met goede kansen voor onze doelgroep Wajong. In december 2014 zijn 31 samenwerkingsvoorstellen geaccordeerd. Monitoring en evaluatie vindt plaats in 2015.