Gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers 2015

Samen met het merendeel van de centrumgemeenten geven we invulling aan de dienstverlening voor werkgevers. Niet in iedere regio zijn alle gemeenten aangesloten – er is dan gekozen voor een benadering waarbij de subregio’s wel zaken afstemmen met het regionale Werkgeversservicepunt. Het Werkgeversservicepunt is een samenwerkingsverband tussen UWV, gemeenten, SW-bedrijven, onderwijsinstellingen en diverse kenniscentra. In totaal zijn er 35 regionale Werkgeversservicepunten, plus een landelijk Werkgeversservicepunt.

De Werkgeversservicepunten richten zich primair op het vinden van vacatures en het creëren van toezeggingen tot mogelijke vacatures (baanopeningen) bij werkgevers en sectoren. Bijzondere aandacht krijgt de dienstverlening aan werkgevers die mensen die staan ingeschreven bij het doelgroepregister voor de banenafspraak of langdurig werklozen een kans willen geven. In de eerste 8 maanden van 2015 zijn 13 nieuwe landelijke convenanten afgesloten voor in totaal minimaal 1.008 baanopeningen in de periode tot en met 2017. Via onze regionale Werkgeversservicepunten zijn 121 regionale convenanten afgesloten, 80 hiervan zijn gekoppeld aan landelijke convenanten.

Een voorbeeld van dienstverlening aan een landelijke werkgever in samenwerking met gemeenten is een grote landelijke keten van kledingwinkels. Voor de vestigingen die de afgelopen jaren zijn geopend, heeft UWV in samenwerking met de gemeenten een groot deel van het personeel geworven. Daarbij zijn ongeveer 800 plaatsingen via UWV verlopen en 400 via de gemeenten. UWV heeft ook kandidaten geleverd voor het schoonmaakbedrijf en de beveiliging van het bedrijf. Bij de schoonmaak zijn 120 mensen geplaatst, bij de beveiliging 20. In de komende periode gaan nog meer vestigingen open. Ook hiervoor gaat UWV een groot deel van de werving en selectie voor zijn rekening nemen, samen met gemeenten; hierbij wordt maatwerk geleverd. Onder de klanten die een baan hebben gevonden bij het kledingbedrijf waren WW’ers, bijstandsgerechtigden en een aantal Wajongers. Door het gezamenlijk optrekken tussen UWV en gemeenten is dus een ruime hoeveelheid mensen aan een baan geholpen, tot tevredenheid van de werkgever.