Uitvoering Participatiewet 2015

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat zo veel mogelijk mensen deelnemen aan werk, liefst bij een reguliere werkgever. Sinds de invoering van de wet per 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de re-integratie van jongeren met een arbeidsbeperking die kunnen werken, en voor het regelen van beschut werk voor mensen die veel begeleiding nodig hebben. UWV blijft verantwoordelijk voor jongeren met een arbeidsbeperking die een uitkering hebben op basis van de oWajong of de nWajong. We willen gemeenten ondersteunen zodat zij hun nieuwe taken zo goed mogelijk kunnen uitvoeren; onze zorg is te voorkomen dat mensen tussen wal en schip raken.

Om een optimale ondersteuning aan onze gezamenlijke doelgroepen te kunnen bieden, hebben we in de eerste 8 maanden van 2015 de samenwerking met gemeenten geïntensiveerd. We hebben 35 arbeidsdeskundigen aangesteld die de gemeenten in 2015 terzijde staan bij de uitvoering van de Participatiewet. Zij leggen gemeenten uit wat de verschillende beoordelingen inhouden. Ook brengen de arbeidsdeskundigen gemeenten en scholen uit het voortgezet speciaal onderwijs (vso) en het praktijkonderwijs (pro) met elkaar in contact en lichten ze nut en noodzaak van de scholingsnetwerken toe, omdat gemeenten vanaf 1 juli verantwoordelijk zijn voor deze scholingsnetwerken en samen met de scholen de overgang van school naar werk zo goed mogelijk willen ondersteunen.

In het kader van de Participatiewet voert UWV 3 nieuwe wettelijke taken uit in opdracht van gemeenten. Het gaat om de Indicatie banenafspraak, het Advies medische urenbeperking en het Advies beschut werken. In mei 2015 heeft de staatssecretaris van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over wijzigingen bij de beoordelingen voor de Participatiewet en de wijze waarop deze worden gefinancierd. Hiermee moet het voor de burger eenvoudiger worden: voortaan kan deze via 1 aanvraag en beoordeling duidelijkheid krijgen over de vraag of hij in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering of behoort tot de doelgroep voor de banenafspraak. Dit moet er ook toe leiden dat het doelgroepregister sneller wordt gevuld met mensen die in aanmerking komen voor een baan uit de banenafspraak. Met ingang van 1 juli 2015 voert UWV daarom de Beoordeling arbeidsvermogen uit. Dit is een combinatie van de claimbeoordeling Wajong 2015 en de Indicatie banenafspraak, en in voorkomende gevallen een signalering beschut werk. De burger vraagt deze beoordeling zelf aan.

Daarnaast heeft UWV 6 aanvullende diensten ontwikkeld waarmee we gemeenten kunnen ondersteunen bij hun nieuwe re-integratieverantwoordelijkheid voor arbeidsbeperkten. Gemeenten bepalen zelf of ze deze diensten willen afnemen.