Mogelijke fraude bij aanvraag arbeidsongeschiktheidsuitkeringen 2015

Bij een lopend strafrechtelijk onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden door de Inspectie SZW is het vermoeden gerezen dat er mogelijk fraude is gepleegd bij de aanvraag van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en bij verzoeken tot verhoging van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Het Openbaar Ministerie heeft UWV toestemming gegeven om in 130 gevallen te onderzoeken of er inderdaad sprake is van uitkeringsfraude. Na een eerste analyse zijn 40 dossiers verder onderzocht. Half mei 2014 zijn we op basis hiervan begonnen met het opnieuw beoordelen van 25 mensen. Omdat het hier vaak om psychiatrische ziektebeelden gaat, hebben we in de meeste gevallen psychiatrische expertise ingeschakeld. Er zijn intussen 24 dossiers afgerond: 4 uitkeringen blijven gelijk (80-100% arbeidsongeschikt), 6 uitkeringen zijn verlaagd, 12 uitkeringen zijn beĆ«indigd op arbeidskundige gronden en 2 uitkeringen zijn beĆ«indigd in verband met het tot tweemaal toe niet verschijnen bij psychiatrische expertise.

Momenteel loopt bij UWV een onderzoek naar het niet melden van inkomsten uit pgb-gelden door zorgverleners die zelf een uitkering van UWV ontvangen. We onderzoeken voor 50 van deze dossiers hoe de werkzaamheden die de betreffende klanten verrichten zich verhouden tot hun eerder vastgelegde belastbaarheid. Binnenkort wordt er een besluit genomen of deze groep klanten in aanmerking komt voor een herbeoordeling.