Businesscase Intensivering toezicht UWV 2015

Sinds 2014 ontvangen we in het kader van de businesscase Intensivering toezicht UWV extra geld voor de aanpak van uitkeringsfraude en de extra activering van werkzoekenden.

Uitkeringsfraude beperken

Er is in de eerste 8 maanden van 2015 voor € 38,5 miljoen aan terugvorderingen opgelegd, deels door de extra inzet van 90 fte’s die zijn gefinancierd uit de aanvullende middelen. Naast de afhandeling van individuele zaken van regelovertreding en uitkeringsmisbruik, zetten we in op de aanpak van meer georganiseerde en grootschalige fraudefenomenen. Eén van deze fenomenen betreft gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden heeft in de eerste 8 maanden van 2015 € 1,9 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord en ligt daarmee op schema.

Een ander fenomeen is de mogelijk onterechte toekenning van WW-faillissementsuitkeringen. Om dergelijke fraude vroegtijdig te kunnen signaleren, is een specifiek risicoprofiel ontwikkeld. In de eerste 8 maanden van 2015 heeft dit geleid tot een besparing van € 1,0 miljoen op de uitkeringslasten en een terugvorderingsbedrag van € 1,1 miljoen.

Activeren en controleren geeft effect

Als onderdeel van de businesscase zetten we in de eerste 3 maanden WW meer in op preventieve handhaving en activeren we klanten intensiever dan we normaal gesproken in de basisdienstverlening doen. Dit gebeurt onder de noemer Activeren en controleren geeft effect (ACE). We controleren bijvoorbeeld of WW’ers voldoende en serieus solliciteren, of en hoe de kwaliteit van hun cv’s beter kan en wijzen hun op de verplichting om wijzigingen tijdig door te geven. Elke vestiging bepaalt op basis van het eigen klantenbestand en de regionale arbeidsmarkt welke aanpak naar verwachting het meeste effect zal hebben op de uitstroom naar werk en het nakomen van verplichtingen.

Uit een kwalitatief onderzoek over de periode tot en met april 2015 blijkt dat ongeveer twee derde van de vestigingen zich op specifieke doelgroepen richt. Groepsvoorlichting, individuele gesprekken en controle op sollicitatieactiviteiten zijn de activiteiten die het vaakst worden aangeboden. Bij alle activiteiten staat het thema solliciteren centraal. De betrokken klanten reageren positief op de extra activiteiten. Zij komen hun verplichtingen beter na, gebruiken de Werkmap beter en plaatsen vaker een cv. Momenteel wordt onderzocht tot welke besparing in de uitkeringslasten de activiteiten leiden.