Leerwerkloketten 2015

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en bedrijfsleven. Ze zijn bedoeld om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk programmateam, een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

In 32 arbeidsmarktregio’s is minstens 1 Leerwerkloket. Hier kunnen scholieren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC’s) en werkend leren. De Leerwerkloketten werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Jongerenloketten en de sectorale Servicepunten. Op basis van ontwikkelingen sinds juni 2015 verwachten we dat in 2016 ook in de overige 3 arbeidsmarktregio’s een businessplan kan worden ondertekend.

Het ministerie van SZW heeft voor de periode 2009 tot en met 2016 een budget van € 4,5 miljoen ter beschikking gesteld. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. In de tweede helft van 2015 vindt in opdracht van het ministerie van SZW een evaluatie plaats van de samenwerkingsverbanden; de resultaten worden in oktober verwacht. De verwachting is dat het ministerie van SZW begin 2016 beslist over financiering na 2016.

Om de dienstverlening van de Leerwerkloketten verder te professionaliseren, is een aantal initiatieven genomen, zoals een leergang Organiseren van leerwerktrajecten, een hbo-maatwerkopleiding Loopbaanadvisering en verdiepingsmiddagen.

De Leerwerkloketten stellen allemaal een jaarplan op voor hun regio. Het landelijk team Leerwerkloketten heeft beoordeeld of de plannen bijdragen aan de opdracht van het ministerie van SZW en of ze de landelijke eenheid en standaardisatie te bevorderen. De bevindingen zijn waar nodig besproken in de regio’s en aangepast. Op dit moment zijn 28 jaarplannen goedgekeurd.

De centrale website is begin 2015 volledig vernieuwd. De Leerwerkloketten kunnen in de loop van 2015 aansluiten op regionale versies van de website. De eerste 7 regio’s zijn inmiddels online.