Ondersteunen over de grens 2015

EURES (EURopean Employment Services), een netwerk van Europese arbeidsvoorzieningsdiensten, draagt bij aan 1 grote, Europese arbeidsmarkt met een vrije uitwisseling van werknemers. Het gaat hier om een samenwerkingsverband van de lidstaten van de Europese Unie (EU) plus Noorwegen, Liechtenstein en IJsland; 31 landen die samen de Europese Economische Ruimte (EER) vormen. Zwitserland heeft zich hierbij ook aangesloten. UWV coördineert in Nederland de dienstverlening van dit internationale netwerk. ‘Ondersteunen over de grens’ houdt in dat mensen en vacatures niet alleen online en projectmatig bij elkaar worden gebracht, maar ook dat er informatie en advies wordt verstrekt, zodat mensen in staat zijn om een weloverwogen keuze te maken om over de landsgrenzen heen personeel te werven of werk te zoeken.

EURES richt zich met name op het vervullen van vacatures waarvoor de werkgever in eigen land geen geschikte kandidaten kan vinden. In de eerste 8 maanden van 2015 werden in totaal 343 plaatsingen op dergelijke moeilijk vervulbare vacatures gerealiseerd. Het ging om 180 buitenlandse werkzoekenden op knelpuntvacatures in Nederland en 163 werkzoekenden uit Nederland in Europa.

EURES heeft op uitnodiging van de Stichting Stedenband Dordrecht – Varna (Bulgarije) geparticipeerd in een handelsmissie naar de maritieme sector in Varna. Naast economische samenwerking tussen bedrijven en contacten met opleidingsinstituten had de missie tot doel te zoeken naar mogelijkheden om technisch geschoolden (pas afgestudeerden) uit de regio Varna in te zetten op de tekorten in de regio Drechtsteden. Aandachtspunt is het flankerend beleid bij de rekrutering van personeel uit de regio van Varna. Selectie, begeleiding en huisvesting zijn daarbij belangrijke onderwerpen. In eerste instantie wordt ernaar gestreefd een beperkt aantal kandidaten te bemiddelen. Een optimale begeleiding vanuit overheid en bedrijfsleven moet zorgen voor een succesvolle inzet, waarna eventueel een wat groter potentieel kan worden aangeboord. Om een ‘braindrain’ voor Bulgarije te voorkomen, is het de intentie om te werken met tijdelijke arbeidscontracten in Nederland. Betrokkenen kunnen vervolgens na terugkeer in Bulgarije met hun opgedane kennis een eigen bijdrage leveren aan een sterkere economische concurrentiepositie voor de regio Varna. Er zijn afspraken gemaakt met de bedrijven uit de regio Drechtsteden om vacatures uit te wisselen en deze via EURES Bulgarije te verspreiden. EURES Bulgarije is bereid om landelijk te onderzoeken in welke regio’s zich aanbod bevindt voor de vacatures en acties in te zetten. Het kan gaan om verspreiding van vacatures, voorselectie en het verzorgen van informatiesessies, en optioneel het aansluiten bij bestaande informatie- en vacaturebeurzen.

In een project van EURES met EURES Spanje en een Nederlandse intermediair zijn 20 (voornamelijk jonge) Spanjaarden geplaatst in de voedingssector in Nederland. Getalsmatig is er in deze sector geen tekort, maar enkele bedrijven die in kleine plaatsen in de provincie zijn gevestigd, kampen met het gegeven dat er onvoldoende regionaal aanbod is en/of dat de bedrijven niet met openbaar vervoer zijn te bereiken. De werkgever zorgt daarom voor vervoer woon-werkverkeer.