Activering WGA 2015

In het kader van de businesscase Intensivering toezicht UWV zijn we in juni 2014 een pilot gestart om mensen met een gedeeltelijke WGA-uitkering te activeren. De pilot heeft een doorlooptijd van 24 maanden. We verkennen of gesprekken met specifieke risicogroepen binnen de WGA kunnen leiden tot extra uitstroom naar werk en daarmee tot een besparing op de uitkeringslasten. In de pilot zetten we hiervoor op enkele regiovestigingen extra medewerkers in. Het ministerie van SZW heeft gedurende 2 jaar jaarlijks een budget van € 0,9 miljoen toegezegd.

Sinds de start van de pilot zijn circa 1.500 WGA’ers ingestroomd in de pilot. UWV-medewerkers proberen de klant met telefonische interviews, persoonlijke gesprekken en trainingen te bewegen richting werk of richting een re-integratietraject. Ook zijn er groepsactiviteiten gericht op onder andere solliciteren en het gebruik van social media. Er zijn ruim 7.000 klantgesprekken gevoerd. Dit is conform doelstelling. De eerste voorzichtige conclusie is dat er in de deelnemende regiovestigingen enkele positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn. In hoeverre deze ontwikkelingen zijn toe te schrijven aan de dienstverlening die tijdens de pilot Activering WGA is ingezet, is onderwerp van de eindrapportage die medio 2016 verschijnt.

Sinds augustus 2015 zijn 20 regiovestigingen gestart met intensieve activerende maatwerkdienstverlening aan mensen met een volledige WGA-uitkering (80‒100%) die sinds 2011 zijn ingestroomd. Hiervoor is eenmalig een bedrag van € 12 miljoen beschikbaar. De deelnemende vestigingen brengen nauwkeurig in beeld welke activiteiten worden ingezet en welke resultaten dit oplevert. Uit effectmeting moet blijken wat de extra investering oplevert in termen van klantwaardering en bespaarde uitkeringen.