Top600-project Amsterdam 2015

UWV werkt sinds 2013 intensief samen met de gemeente Amsterdam bij de aanpak van criminele jongeren in het project Top600. Uit een door de gemeente opgestelde lijst van de 600 meest risicovolle jongeren blijkt dat een deel van deze jongeren een Wajong-uitkering van UWV ontvangt. Het aantal Wajongers in de Top600 is sinds de start van het project toegenomen van 60 tot 78. Van hen bevinden zich er gemiddeld 15 in detentie.

De gemeente heeft de samenwerking met UWV gezocht om deze groep Wajongers gezamenlijk en intensiever te begeleiden en te monitoren. Reguliere dienstverlening bleek niet toereikend en de gemeente gaf aan weinig te kunnen bereiken met deze jongeren, omdat zij zich beroepen op hun Wajong-status. UWV heeft voor dit project 2 arbeidsdeskundigen (1 fte) vrijgemaakt. Zij spreken de betrokken Wajongers regelmatig en monitoren de voortgang van gemaakte afspraken stringent. Het gaat dan bijvoorbeeld om verplichte trajecten gericht op agressieregulatie, het afkicken van drank of drugs, of intensieve begeleidingstrajecten. Het ‘losweken’ van de jongeren uit de bestaande leefsituatie vraagt veel tijd en inspanning van alle partijen. Pas als dat lukt, zijn verdere stappen te zetten. Bij goed gedrag kan de jongere zijn Top600-status kwijtraken. Dankzij de gezamenlijke aanpak zijn de afgelopen 2 jaar 15 jongeren met een Wajong-uitkering van de Top600-lijst afgevoerd, 2 van hen zijn gestart met betaald werk.

De recente ervaring leert dat er binnen de Top600 sprake is van verruwing. Er zijn incidenten geweest waarbij sprake was van agressief gedrag in spreekkamers op het Werkplein. Ook zijn er steeds vaker Wajongers uit deze groep betrokken bij schietincidenten of zeer ernstige delicten. Dan is er direct behoefte aan informatie over de verdachte. Er wordt zo snel mogelijk besproken wat de status van de betrokken klant is en welke gevolgen dit soort misdragingen heeft voor de klant en/of welke sanctie moet worden opgelegd. Dit gebeurt in het uitvoeringsoverleg tussen UWV en gemeente onder leiding van de Top600-regisseur. Gemiddeld lopen er 4 tot 8 schorsingen of sancties op een Wajong-uitkering.

De politie en de stadsdelen weten de betrokken UWV-medewerkers steeds vaker te vinden met vragen over jongeren die mogelijk een uitkering van UWV krijgen. Naar aanleiding hiervan verzorgt UWV voorlichting over wet- en regelgeving rond bijvoorbeeld rechten en plichten. Soms kan UWV ook zaken uitzoeken en versnellen; daarbij wordt de privacybescherming altijd in acht genomen.