Beoordelingen in kader integrale activering Wajong 2015

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Doelstelling van deze wet is om iedereen met arbeidsvermogen naar werk toe te leiden, bij voorkeur naar regulier werk. In verband hiermee gaat UWV de Wajongers die voor 2015 al een uitkering ontvingen, onderverdelen in 2 groepen: Wajongers die kunnen werken en Wajongers die niet kunnen werken. Voor Wajongers die wel of tijdelijk geen arbeidsvermogen hebben, wordt de uitkering vanaf 1 januari 2018 verlaagd naar maximaal 70% van het wettelijk minimumloon. Wajongers die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben, behouden het recht op een uitkering van 75% van het wettelijk minimumloon.

Omdat we al veel informatie over de huidige Wajongers hebben, hebben we op basis van systeemselectie en dossierscreening een voorlopige onderverdeling kunnen maken: 155.000 Wajongers hebben arbeidsvermogen en 67.000 hebben duurzaam geen arbeidsvermogen. Bijna 17.000 Wajongers worden niet ingedeeld omdat ze voor 1 januari 2018 met pensioen gaan of omdat ze nog studeren. We hebben 2.000 Wajongers niet kunnen indelen, omdat we over onvoldoende relevante informatie beschikten. Zij zullen een oproep krijgen voor hun beoordeling op arbeidsvermogen. Daarnaast zullen 10.000 Wajongers een oproep voor een beoordeling krijgen omdat zij in de periode 1 januari 2008 tot 1 januari 2015 relatief kort hebben gewerkt.

Tot eind augustus hebben we 3.500 vooraankondigingen gestuurd aan Wajongers met arbeidsvermogen en bijna 4.000 aan Wajongers die een oproep krijgen voor hun beoordeling op arbeidsvermogen. Bijna 80% heeft gereageerd op deze vooraankondiging. De Wajongers die akkoord zijn gegaan met de voorgenomen indeling (60%) hebben een beschikking ontvangen. Wajongers die te kennen geven dat zij het niet eens zijn met onze indeling, benaderen we om de situatie te bespreken. Als tijdens dit gesprek blijkt dat de Wajonger niet akkoord is, nodigen we hem uit voor een sociaal-medisch oordeel.

In het tweede kwartaal van 2015 zijn we op 5 proefkantoren gestart met de beoordeling van Wajongers die we niet hebben kunnen indelen. We starten met de jongsten onder hen. We vinden het belangrijk om deze kwetsbare doelgroep goed te informeren over het proces en de mogelijke uitkomsten. In de brief vermelden we daarom altijd de contactgegevens van een vast aanspreekpunt bij UWV en vragen we de Wajonger uitdrukkelijk om via een reactieformulier aan te geven of deze akkoord is met de indeling. Als er geen reactie komt, volgt een herinnering. Op de proefkantoren beoordelen we ook Wajongers die niet akkoord zijn met de voorgenomen indeling. Tot eind augustus hebben ruim 600 beoordelingen in het kader van de herindeling plaatsgevonden. Daarbij is vastgesteld dat een derde duurzaam geen arbeidsvermogen heeft en dat twee derde wel over arbeidsvermogen beschikt of tijdelijk geen arbeidsvermogen heeft.