Herbeoordelingen 2015

Uitkeringsgerechtigden zijn verplicht alle relevante wijzigingen in hun situatie door te geven aan UWV. Wanneer verandering optreedt in het arbeidsvermogen van mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, dan kan een herbeoordeling volgen. Op die manier kan UWV degenen die dan arbeidsvermogen blijken te hebben, naar werk begeleiden, en ervoor zorgen dat de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen alleen worden uitbetaald aan hen die daar (nog) recht op hebben.

We hebben in de eerste 8 maanden van 2015 29.200 herbeoordelingen uitgevoerd. Hiermee liggen we op schema om onze met het ministerie van SZW afgesproken doelstelling voor dit jaar van 34.200 herbeoordelingen te realiseren. In 21.400 gevallen ging het om een WIA-herbeoordeling. Van de WIA-herbeoordelingen waren er 7.300 regulier gepland; het ging hierbij om mensen van wie eerder was vastgesteld dat zij medisch gezien tijdelijk geen benutbare mogelijkheden hadden maar op termijn mogelijk wel. De overige 14.100 zijn uitgevoerd op verzoek van de klant zelf, diens werkgever en/of de verzekeraar, als 1 van hen van oordeel is dat er een wijziging in de gezondheid is opgetreden. Dit soort verzoeken ontvangen we steeds meer. Daarnaast betreft het herbeoordelingen die worden uitgevoerd omdat daar naar de mening van UWV aanleiding toe was. Alle 7.800 herbeoordelingen voor de overige arbeidsongeschiktheidswetten zijn uitgevoerd op verzoek van de klant.

Met het oog op de vele nieuwe taken die we sinds 1 juli uitvoeren, zoals de integrale Beoordeling arbeidsvermogen en de beoordelingen in het kader van de integrale activering Wajong, hebben we in 2015 de capaciteit aan verzekeringsartsen aangehouden. We hebben daarom meer capaciteit dan nodig is voor de reguliere productie. Deze extra capaciteit zetten we in om extra herbeoordelingen uit te voeren, bovenop het met het ministerie van SZW afgesproken aantal. We streven ernaar om dit jaar 41.000 herbeoordelingen te realiseren. Ook dit aantal verwachten we te kunnen halen.