Volumeontwikkelingen 2015

Als werken (tijdelijk) onmogelijk is, zorgen we snel voor een uitkering. Eind augustus 2015 waren in totaal bijna 1,4 miljoen mensen aangewezen op een uitkering van UWV. Ons uitgangspunt is dat zij hun geld op tijd ontvangen. Dat is ook in de eerste 8 maanden van 2015 goed gelukt.

WW

Het aantal uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2015 gedaald, dankzij een voorzichtig economisch herstel. We kenden in deze periode 390.300 nieuwe uitkeringen toe, 3% minder dan in de eerste 8 maanden van 2014 (404.000). We beëindigden 411.600 uitkeringen, vrijwel evenveel als in de eerste 8 maanden van 2014 (411.300) We handelden in deze periode 443.100 aanvragen voor een WW-uitkering af, 4% minder dan in de eerste 8 maanden van 2014 (463.700). Het aantal lopende uitkeringen daalde tot 419.600, 3% minder dan eind augustus 2014 (430.400).

WIA

In de eerste 8 maanden van 2015 handelden we 35.900 nieuwe WIA-aanvragen af. We verstrekten 23.200 nieuwe WIA-uitkeringen, 4% minder dan in dezelfde periode van 2014 (24.300). Het aantal lopende uitkeringen steeg verder tot 222.500, een stijging met 10% ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De instroom is veel groter dan de uitstroom. Dat is volgens verwachting. De WIA bestaat pas 9 jaar en is als wet nog steeds in opbouw. Het WIA-bestand heeft nog geen normale leeftijdsopbouw, daardoor bereiken relatief weinig WIA’ers nu al de pensioengerechtigde leeftijd. De komende 2 decennia zal de uitstroom gestaag toenemen in relatie tot de instroom. Pas na 2040 zal het aantal lopende uitkeringen stabiliseren.

Wajong

Het totale aantal lopende Wajong-uitkeringen nam in de tweede 4 maanden van 2015 voor het eerst iets af tot 249.700, maar is nog wel 1% hoger dan een jaar geleden (eind augustus 2014: 246.500). Sinds 1 januari 2015 geldt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong 2015). Deze wet is alleen nog toegankelijk voor jonggehandicapten die duurzaam geen mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben. Hiermee wordt bedoeld dat zij niet over arbeidsvermogen beschikken en dit ook nooit kunnen ontwikkelen. Hierdoor nam het aantal nieuwe Wajong-uitkeringen met 64% af tot 3.400 (eind augustus 2014: 17.400).

Ziektewet

In de eerste 8 maanden van 2015 zijn ongeveer evenveel Ziektewet-uitkeringen toegekend als in de eerste 8 maanden van 2014 (132.000 tegenover 131.300). Het vangnet van de Ziektewet is onder meer bedoeld voor zieke werklozen en zieke uitzendkrachten. UWV vervult voor deze mensen de rol van arbodienst. Het gemiddeld aantal lopende Ziektewet-uitkeringen over de eerste 8 maanden van 2015 was 87.900, 6% minder dan over dezelfde periode van 2014 (93.100). De totale uitstroom gedurende de eerste 8 maanden van 2015 bedroeg 183.900, 5% meer dan in dezelfde periode in 2014 (175.500).

Wazo

De Wet arbeid en zorg (Wazo) regelt dat vrouwen een uitkering van minimaal 16 weken krijgen tijdens en na hun zwangerschap. We hebben 89.000 Wazo-uitkeringen toegekend, 2% minder dan in de eerste 8 maanden van 2014 (90.700). Het ging hierbij vrijwel geheel om uitkeringen in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof van werkneemsters volgens de regeling Zelfstandig en Zwanger (ZEZ): 82.000 tegenover 84.100 in de eerste 8 maanden van 2014. Gemiddeld ontvingen 39.700 mensen in de eerste 8 maanden van 2015 een Wazo/ZEZ-uitkering, 2% minder dan in dezelfde periode in 2014 (40.600).