Voorwoord 2015

2015 is een jaar waarin ingrijpende nieuwe wet- en regelgeving van kracht is geworden.
1 juli 2015 was daarin een spannende datum. In het kader van de nieuwe Participatiewet voeren we sinds die datum 1 Beoordeling arbeidsvermogen uit. Met deze beoordeling krijgen burgers in één keer duidelijkheid over de vraag of ze arbeidsvermogen hebben en in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, of in aanmerking komen voor een Indicatie banenafspraak. Als er geen sprake is van arbeidsvermogen, bekijken we direct of er recht is op een Wajong-uitkering. De beoordeling moet er ook toe leiden dat de gemeentelijke doelgroep sneller wordt opgenomen in het doelgroepregister voor de extra banen die werkgevers creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Sinds 1 juli is het aantal aanvragen gestegen dat gerelateerd is aan de banenafspraak. Het aantal nieuwe Wajongers is zoals verwacht fors afgenomen. Sinds 1 januari hebben volgens de nieuwe wet Wajong 2015 alleen jonggehandicapten die duurzaam geen arbeidsvermogen hebben nog recht op een Wajong-uitkering. We ontvingen 6.700 aanvragen; 14% daarvan resulteerde in de toekenning van een uitkering.

Ook de nieuwe Wet werk en zekerheid heeft voor de klant belangrijke implicaties. Voor iedereen die sinds 1 juli een nieuwe WW-uitkering ontvangt, geldt een nieuwe wijze van inkomstenverrekening. WW’ers moeten elke maand opgeven of en zo ja, hoeveel ze hebben verdiend. Op basis van die opgave bepalen we de hoogte van de WW-uitkering. Uitbetaling geschiedt 3 tot 10 werkdagen na ontvangst van het inkomstenformulier. Dit betekent dat nieuwe WW’ers hun eerste uitkering later uitbetaald krijgen dan voor 1 juli gebruikelijk was. Het eerste weekend van augustus was UWV telefonisch bereikbaar voor vragen en hulp. Ook hebben we nieuwe WW’ers die nog geen inkomstenopgave hadden ingestuurd, gebeld om ze hieraan te herinneren. Op basis van hun reacties hebben we onze informatie en de vindbaarheid van het inkomstenopgaveformulier verbeterd.In 2015 ontvingen we 9.716 klachten

We houden er rekening mee dat de klanttevredenheid over de WW-uitkeringsverstrekking de komende maanden zal dalen. De meting van de klanttevredenheid halverwege dit jaar laat zien dat de klanttevredenheid van alle uitkeringsgerechtigden al is gedaald van een 7,0 naar een 6,8. Dat komt vooral door de dalende tevredenheid van WGA’ers en Wajongers die volgens UWV mogelijkheden hebben om gedeeltelijk te werken en dat vaak zelf ook willen. UWV heeft slechts beperkte middelen om deze doelgroepen te helpen bij het vinden van werk. Dit leidt tot teleurstelling in de mogelijkheden die UWV hun daarbij biedt. Om budgettaire redenen zijn we de afgelopen jaren in versneld tempo overgestapt op steeds meer online dienstverlening. Nu is het moment aangebroken om op zoek te gaan naar een nieuw evenwicht in onze dienstverlening. We streven ernaar per klantgroep en per situatie steeds de meest effectieve vorm van dienstverlening te kiezen, binnen de budgettaire mogelijkheden waarover we beschikken. Daarbij maken we steeds duidelijk wat klanten wel en niet van ons kunnen verwachten.

In de eerste 8 maanden van 2015 hebben we aan vrijwel alle normen voldaan die we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden het overgrote deel van de uitkeringen binnen de gestelde termijnen en op rechtmatige wijze.

De economie lijkt zich voorzichtig te herstellen, we hebben in de eerste 8 maanden van 2015 minder nieuwe WW-uitkeringen toegekend dan het jaar daarvoor. Het aantal lopende WW-uitkeringen is in de eerste 8 maanden van 2015 met 3% gedaald tot 419.600 per eind augustus. Toch zijn nog steeds ongeveer 1,4 miljoen mensen voor hun inkomen afhankelijk van UWV. Wij zijn ons ervan bewust dat zij het niet gemakkelijk hebben. De wijzigingen in de wet- en regelgeving zijn vaak ingewikkeld en moeilijk te begrijpen. Daarnaast liggen de banen nog steeds niet voor het oprapen. Het feit dat we WW’ers in de eerste 3 maanden van hun werkloosheid geen persoonlijke dienstverlening kunnen aanbieden, maakt het voor hen extra lastig. In totaal vonden 179.800 WW’ers, mede dankzij onze dienstverlening, werk; ruim 3% meer dan het jaar ervoor. 40.200 WW’ers van 50 jaar en ouder gingen weer aan de slag. Voor mensen met een arbeidsbeperking blijft het extra moeilijk weer werk te vinden. Toch wisten we er 9.100 te plaatsen, onder wie 6.000 Wajongers. We verwachten onze doelstelling om dit jaar ten minste 6.500 Wajongers aan een baan te helpen dan ook ruim te halen.

De bezuinigingen op ons uitvoeringsbudget sinds 2011 bedragen in totaal € 401 miljoen. In de periode 2016‒2018 moeten we nog eens € 88 miljoen bezuinigen. Onder invloed van het voorzichtige economisch herstel en de daarmee samenhangende daling van het aantal WW-aanvragen is ons personeelsbestand dit jaar voor het eerst sinds lange tijd afgenomen. De komende jaren zullen er nog veel arbeidsplaatsen verdwijnen. Door de veranderingen in onze dienstverlening en de steeds verdere automatisering van onze werkprocessen verandert bovendien de aard van de werkzaamheden bij UWV. Om deze redenen besteden we veel aandacht aan duurzame inzetbaarheid, vitaliteit en mobiliteit van onze medewerkers.

We zijn er trots op dat we erin geslaagd zijn de vele ingewikkelde wetswijzigingen met succes te implementeren. Een woord van dank aan onze medewerkers is hier dan ook op zijn plaats: de goede resultaten die we boeken kunnen we alleen realiseren dankzij hun niet-aflatende inzet en enthousiasme.

Raad van Bestuur