Financiële rechtmatigheid verslagjaar 2014

WetFinanciële fouten Onzekerheden
 2014201320142013
Wajong0,00,20,00,0
WAO0,00,00,00,0
WAZ0,00,00,00,2
Wazo0,81,40,00,0
WIA0,40,20,00,0
WW1,21,80,00,0
ZW3,12,70,00,0
TW1,71,70,00,0
BIA0,00,00,00,0
IOW1,33,70,00,0
     
Totaal0,80,90,00,0

Alle handelingen van UWV moeten rechtmatig zijn, in overeenstemming met de relevante wet- en regelgeving. In het kader van de rechtmatigheid worden afwijkingen gekwantificeerd en afzonderlijk gewogen en weergegeven. We maken daarbij onderscheid tussen financiële fouten en onzekerheden. Bij een financiële fout kunnen we vaststellen wat de fout en is en wat het financiële gevolg is. Bij een onzekerheid hebben we onvoldoende controlemiddelen om vast te stellen of iets goed of fout is.

Het percentage financiële fouten in de uitkeringslasten van verslagjaar 2014 bedraagt 0,8%. Dit is het gewogen UWV-percentage over alle wetten, en het is beter dan het cijfer over 2013 (0,9%). Het percentage onzekerheden bedraagt 0,0% (2013: ook 0,0%). In onderstaande tabel zijn de percentages financiële fouten en onzekerheden voor de verschillende wetten weergegeven.

Toelichting op de tabel:

  • Het overall foutpercentage is gedaald van 0,9% in 2013 naar 0,8% in 2014.
  • De foutpercentages zijn bij vrijwel alle wetten gedaald of gelijk gebleven. Een voor de UWV-brede score belangrijke daling deed zich voor bij de WW.
  • Alleen bij de ZW en WIA zijn de foutpercentages gestegen. Bij de Ziektewet steeg de gemiddelde omvang van de fout en bij de WIA was de stijging het gevolg van onvolkomenheden bij de uitvoering van de WIA-voorzieningen.

De totale UWV-brede rechtmatigheid is de som van de financiële rechtmatigheid en de rechtmatigheid van de aanbestedingen. Deze komt uit op 98,93%, vrijwel de afgesproken norm van 99%.