Oplossingen voor boventallig verklaarde medewerkers tot en met 2014

Stand per 31 december 2014Aantal
Totaal aantal medewerkers, intern herplaatst vóór feitelijke ingang boventalligheid*1.357
  
Totaal aantal niet meer boventallige medewerkers2.378
Intern nieuwe baan1.071
Extern nieuwe baan364
Eigen bedrijf begonnen43
Ontslagen354
Overige oorzaken546
  
Totaal aantal nog boventallige medewerkers452
Detachering intern251
Detachering extern29
Geen oplossing208
  
Totaal aantal medewerkers aan wie boventalligheid is toegezegd4.187


 
Incl. circa 160 medewerkers aan wie eind 2014 boventalligheid is aangezegd maar die pas in 2015 boventallig (zullen) worden.

In 2014 hebben we aan 279 medewerkers boventalligheid aangezegd, van wie 101 in de laatste 4 maanden van het jaar. Tot en met december 2014 is aan 4.187 medewerkers boventalligheid aangezegd (2.960 in de jaren 2004 tot en met 2009, 96 in 2010, 422 in 2011, 171 in 2012, 259 in 2013). Tot en met 2014 zijn in totaal 1.307 boventallige medewerkers extern herplaatst of uit dienst gegaan. 1.071 boventallige medewerkers hebben binnen UWV een nieuwe baan gevonden. Eind 2014 waren 452 medewerkers boventallig.

In 2014 zijn 295 boventalligen intern herplaatst of uit dienst gegaan. Ten opzichte van 2013 is sprake van een uitstroomstijging van 50 (295 versus 245). Daartegenover stond in 2014 een instroom van 225 boventalligen. Ten opzichte van 2013 betekent dit een instroomdaling van 96 (225 versus 321).

Eind 2014 waren 452 medewerkers boventallig. Dat zijn er 70 minder dan eind 2013, doordat in 2014 de uitstroom van boventalligen hoger was dan hun instroom.

Structureel krimpen we: de komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. Deze personele krimp willen we zo verantwoord mogelijk uitvoeren. De focus ligt daarom op preventieve mobiliteit. UWV heeft 6 loopbaancentra met gespecialiseerd personeel dat medewerkers helpt hun arbeidsmarktwaarde te bepalen en vervolgens concrete loopbaanstappen te zetten. Achterliggende gedachte is om medewerkers preventief zo veel mogelijk van baan naar baan (intern of extern) te begeleiden, en dus de boventalligheid niet af te wachten.

Alle divisies van UWV hebben de strategische personeelsplannen herijkt, waarbij in kaart is gebracht waar welke arbeidsplekken verdwijnen en waar (tijdelijke) vacatures zijn waarnaar personeel kan doorstromen. Op districtsniveau worden mobiliteitsplannen opgesteld. Deze werkwijze heeft ertoe geleid dat veel medewerkers aan wie boventalligheid was aangezegd, alsnog intern op een vacature zijn geplaatst, vooral binnen de divisies Uitkeren en Handhaving.

Specifiek voor de doelgroep boventalligen zijn initiatieven opgestart die moeten bijdragen aan versnelde uitstroom uit boventalligheid. Om hun arbeidsmarktperspectief te vergroten, hebben we een groep boventallige leidinggevenden via gerichte bemiddeling de mogelijkheid geboden een externe detachering te verwerven. Voor een aantal van hen heeft dit al geresulteerd in een nieuwe, dan wel verlengde detachering. Ook zijn we gestart met een pilot voor de doelgroep oudere boventalligen. Daarbij bieden we de medewerkers gerichte financiële planning en advies, zodat ze zo goed mogelijk inzicht krijgen in de verschillende mogelijkheden van vervroegd pensioen en de financiële consequenties hiervan. Eind 2014 zijn 149 medewerkers in het kader van deze pilot met vervroegd pensioen gaan.