Uitstroom naar werk van mensen met een arbeidsbeperking

 20142013
Mensen met recht op Wajonguitkering (excl. plaatsingen met behoud van arbeid)8.000*6.600
Mensen met recht op overige arbeidsongeschiktheidsuitkeringen3.3004.400
Mensen met recht op WAO-/WAZ-uitkering5.000600
Mensen met recht op WIA-uitkering6002.400
Mensen met recht op Ziektewet-uitkering**2.000**1.400
   
Aantal aan werk geholpen mensen met een arbeidsbeperking13.00011.000De cijfers over het aantal Wajongplaatsingen in 2013 zijn gecorrigeerd. Het betreft een rekenkundige aanpassing.
** 
 
Voor de Ziektewet telden we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen.

 
Voor de Ziektewet telden we uitsluitend de mensen die na een re-integratietraject aan het werk zijn gekomen. 

Mensen met een arbeidsbeperking bieden we intensieve, persoonlijke dienstverlening. Daarbij kunnen we bijvoorbeeld een re-integratiedienst of -traject inkopen bij re-integratiebedrijven, of een interne jobcoach inzetten. In 2014 hebben we voor 11.100 WIA/WGA-klanten werkplannen opgesteld. Daarin zijn de afspraken vastgelegd om het doel van een reguliere baan te bereiken.

We zetten ons in het bijzonder in voor zo veel mogelijk plaatsingen en verlengingen van dienstverbanden van Wajongers. Daarvoor hebben we, samen met andere partijen, diverse initiatieven ontwikkeld.

De moeilijke economische situatie maakt het voor mensen met een arbeidsbeperking extra moeilijk om een baan te vinden. In 2014 vonden 13.000 van hen, mede dankzij onze dienstverlening, een baan. Onder hen waren 8.000 Wajongers. We hebben hiermee onze doelstelling gehaald om in 2014 ten minste 6.500 Wajongers te plaatsen. Eind 2014 werkten in totaal circa 55.500 Wajongers. Dat zijn er in absolute zin iets meer dan in 2013 (ruim 53.000), maar als we hun aantal afzetten tegen het totale aantal Wajongers, dan is het percentage werkende Wajongers duidelijk lager dan een aantal jaren geleden. Dit heeft vermoedelijk te maken met de economische situatie. In 2007 werkte 27,3% van de Wajongers, sindsdien is het percentage gezakt tot 22,3% in 2014.