Doorontwikkelen polisadministratie

We onderzoeken of we de polisadministratie kunnen doorontwikkelen naar de Basisregistratie voor lonen, arbeidsverhoudingen en uitkeringen (BLAU). Daarmee wordt het voor gegevensafnemers mogelijk authentieke gegevens zonder verdere controle of zonder afleiding uit andere gegevens te gebruiken in de primaire processen. De gegevens die zijn opgenomen in de basisregistratie sluiten dan direct en een-op-een aan op de informatiebehoefte van de afnemer.

We onderzoeken met de Belastingdienst in welke situaties dienstverbanden niet overeenkomen met inkomstenverhoudingen. We gebruiken de resultaten van dit onderzoek om de invulinstructies in het Handboek loonheffingen jaarlijks te verbeteren, zodat inhoudingsplichtigen kwalitatief nog betere loonaangiften kunnen indienen. Hierdoor worden de gegevens in de polisadministratie nog betrouwbaarder.

Daarnaast onderzoeken we hoe een aantal afnemers de huidige polisgegevens gebruikt, wat hun wensen zijn en welke verschillende interpretaties aanleveraars van dienstbetrekkingen hanteren. In het derde kwartaal van 2014 is over de onderzoeken gerapporteerd. De belangrijkste constatering is dat voor een basisregistratie die authentieke informatie over dienstbetrekkingen moet bevatten, de polisadministratie in haar huidige vorm niet zonder meer als basis kan dienen. In de eindrapportage is aanbevolen om:

  • voorafgaand aan de voorgenomen impactanalyse te overleggen met de Programmaraad Stelsel van Basisregistraties en met de Nationaal Commissaris Digitale Overheid (NCDO) over de houdbaarheid van de gebruikte uitgangspunten voor BLAU en over herijking van die uitgangspunten;
  • de mogelijkheden te onderzoeken om verdere vereenvoudiging toe te passen, om te komen tot een (meer) uniforme hantering van het begrip dienstbetrekking binnen de sociale verzekerings- en loonbelastingwetgeving;
  • de verbetervoorstellen voor de teksten van de voorschriften die aan werkgevers beschikbaar worden gesteld in het kader van de loonaangifte, in onderlinge afstemming tussen de Belastingdienst en UWV, mee te nemen in de jaarlijkse cyclus rond het actualiseren van de voorschriften. Indien het handboek duidelijker en eenduidiger is, kunnen werkgevers zorgdragen voor kwalitatief betere aangifteberichten. Dit komt de kwaliteit van de aan afnemers geleverde informatie weer ten goede.