CBP-onderzoek

Het College bescherming persoonsgegevens (CBP) heeft bij het Bureau Keteninformatisering Werk & Inkomen (BKWI) onderzoek gedaan naar de naleving van de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) en de regelgeving SUWI stellen. Onderzocht is of een aantal beveiligingsaspecten voldoet aan het Aansluitprotocol en overige kaders in de Regeling SUWI. Het gaat onder andere om de toekenning van autorisaties, en overeenkomsten van UWV als bronhouder met nationale niet-SUWI-partijen en met het Department of Social Protection in Ierland. Het niet (geheel) naleven betekent een overtreding van de Wbp.

Het rapport concludeert dat UWV als verantwoordelijke voor BKWI en Suwinet de Wbp op een aantal punten overtreedt bij gegevensleveringen aan niet-SUWI-partijen. De constateringen in het rapport hebben aanleiding gegeven tot het treffen van maatregelen. Deze maatregelen zijn met het CBP gecommuniceerd en zijn opgenomen in het programmaplan Borging veilige gegevensuitwisseling via Suwinet dat op 7 oktober 2014 is aangeboden aan de bewindslieden van SZW.