Integrale activering Wajong

De invoering van de Participatiewet betekent dat UWV de huidige Wajongers gaat onderverdelen in 2 groepen: Wajongers die kunnen werken en Wajongers die niet kunnen werken. Omdat we al over veel informatie van de huidige Wajongers beschikken, kunnen we via systeem- en dossierscreening een onderverdeling maken. Wanneer er onduidelijkheid is, zullen we de Wajonger oproepen voor een beoordeling op arbeidsvermogen. De voorbereidingen van deze herindelingsoperatie zijn momenteel in volle gang. De herindeling gaat medio 2015 van start en kent een doorlooptijd tot en met 2017.

Tussen 2015 en 2019 gaan we de re-integratie intensiveren van mensen die onder de oude Wajong vallen (oWajongers) en die kunnen werken. We onderscheiden daarbij 2 fases: vóór de start van de herindeling en na de start van de herindeling. Sinds half 2014 benaderen we actief oWajongers met de vraag of zij begeleiding van UWV willen ontvangen. In 2014 zijn de gegevens van 2.264 oWajongers gescreend; we hebben met 303 oWajongers gesproken. Van hen zijn 116 oWajongers direct beschikbaar voor werk; zij kunnen ‘in de etalage’ worden geplaatst. Voor 82 oWajongers gaan we een re-integratietraject inzetten. Voor 105 oWajongers komt uit het persoonlijke gesprek dat ondersteuning op dit moment niet wenselijk en/of nodig is.

Vanaf de start van de herindeling krijgt iedere oWajonger van wie is vastgesteld dat hij mogelijk kan werken, een uitnodiging voor een gesprek met UWV over de mogelijkheden tot re-integratie. UWV zal deze oWajongers zoveel mogelijk in de volgorde van de herindeling oproepen. Insteek is om oWajongers zo snel mogelijk op een banenafspraakbaan te plaatsen. Over de te verlenen dienstverlening en re-integratie aan deze groep oWajongers vinden gesprekken plaats met SZW. Het zal in ieder geval gaan om dienstverlening door UWV zelf, maar ook om ingekochte dienstverlening. Om werkgevers vertrouwd te maken met de kansen en mogelijkheden van mensen met een arbeidsbeperking binnen hun bedrijf, gaan we hen vaker actief benaderen, bijvoorbeeld met het aanbod van een bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie. Hierbij wordt op verzoek van een ondernemer zijn organisatie doorgelicht op mogelijke taken en functies voor mensen met een beperking.

In 2015 zal UWV een vast aanspreekpunt verzorgen voor oWajongers met arbeidsvermogen die vragen hebben over de Participatiewet en de gevolgen die dit voor hen heeft.