Rechtmatigheid aanbestedingen

UWV hanteert strikt de regels van de Aanbestedingswet 2012. Afwijkingen van deze regels worden gemotiveerd voorgelegd aan de raad van bestuur. Deze verleent een akkoord als de afwijking noodzakelijk is voor een ongestoorde bedrijfsvoering.

Bij de berekening van onrechtmatigheid nemen we de totale contractwaarde in het jaar van de onrechtmatige handeling. Hierdoor kan de omvang van de rechtmatigheid per jaar variëren. Over 2014 onderkennen wij een onrechtmatigheid van inkopen of uitgaven van € 97 miljoen. Hiervan is € 72,5 miljoen goedgekeurd door de raad van bestuur om een ongestoorde bedrijfsvoering te kunnen garanderen. In 2014 is de aanbestedingsgrens verlaagd van € 200.000 naar € 50.000. Hieruit komt een onrechtmatigheid voort van € 24,5 miljoen.

In 2014 hebben we de volgende maatregelen getroffen:

  • We hebben ons bestellen-tot-betalenproces succesvol geautomatiseerd, contractgegevens zijn op dit platform in de contractmodule van PeopleSoft ingevoerd. Dit proces zorgt ervoor dat tijdig wordt gesignaleerd wanneer de eind- of verlengingsdatum van een contract in zicht is. Deze signalen zijn input voor onze aanbestedingskalender, zodat we aanbestedingen tijdig kunnen starten.
  • We hebben een nieuwe rapportage ontwikkeld die in detail inzichtelijk maakt of de invoer in onze contractenadministratie juist is geweest. Hierdoor kunnen we de kwaliteit van onze informatie verbeteren en actualiseren.
  • We hebben een nieuwe wijze van kwantificering van de (on)rechtmatigheid geïmplementeerd.
  • We monitoren onze aanbestedingen en uitgaven continu; daardoor zijn we steeds beter en sneller in staat inzicht te geven in de kwantificering van de (on)rechtmatigheid.
  • We hebben inzicht verkregen in kleinere onrechtmatige bedragen, doordat we deze nu ook meenemen in onze meting van de (on)rechtmatigheid.
  • De bewustwording over de oorzaken van (on)rechtmatigheid binnen onze organisatie is vergroot, doordat hierover 3 keer per jaar wordt gerapporteerd aan de raad van bestuur.

De totale UWV-brede rechtmatigheid is de som van de financiële rechtmatigheid en de rechtmatigheid van de aanbestedingen. Deze komt uit op 98,93%, vrijwel de afgesproken norm van 99%.