Autorisatiebeheer

Het ministerie van SZW heeft UWV verzocht prioriteit te geven aan het verbeteren van het autorisatiebeheer. Eind 2013 is hiertoe het project Sluitend autorisatiebeheer gestart, waarmee in 2014 grote vorderingen zijn gemaakt.

Met hoge prioriteit zijn maatregelen genomen, gericht op het schonen van de autorisatieverschillen met risico’s die bekend zijn uit applicaties die zijn aangesloten op de bestaande controlesystemen. Dat is gelukt; per eind december 2014 zijn al deze zogeheten delta’s opgelost of verklaard. Dit laatste deel van de delta’s is naar herkomst inzichtelijk gemaakt en er zijn acties benoemd die oplossingen moeten brengen. Het concernbrede autorisatieproces en de decentrale autorisatieprocessen bij de verschillende bedrijfsonderdelen zijn herijkt en een set van beheersings- en controlemaatregelen is ontworpen.

De uitrol hiervan is gestart, bij alle divisies zijn hiervoor decentrale teams ingericht. Eind 2014 zijn bij 6 bedrijfskritieke applicaties het uitrolproces en de werking van de set van beheersings- en controlemaatregelen onderzocht. Het onderzoek bevestigt dat er grote stappen zijn gezet in het inrichten en het werkend krijgen van het decentrale deel van het autorisatiebeheer voor de 6 betrokken applicaties, de voorbereiding van een brede uitrol en het verklaren van de delta’s. Begin 2015 wordt het implementatietraject voor deze applicaties geëvalueerd. De bevindingen uit het onderzoek en de evaluatie worden verwerkt in het uitrolscenario.

Het volledig UWV-breed in control komen voor autorisatiebeheer vraagt ook in 2015 om een extra inspanning. Lag in 2014 de nadruk op het schoonmaken, in 2015 zal het draaien om het schoonhouden.