Mobiliteit en vitaliteit

We investeren in het voorkómen van boventalligheid, het versterken van duurzame inzetbaarheid van medewerkers en het bevorderen van door- en uitstroom. Om dit te bereiken is het van groot belang dat medewerkers werkfit, duurzaam inzetbaar en vitaal blijven. We zien het als onze opdracht om de medewerkers daarvoor goed toe te rusten en hun aanpassingsvermogen te versterken. Dat doen we samen met de medewerkers zelf. Managers spelen een belangrijke rol bij het stimuleren en ontwikkelen van mobiliteit; zij kunnen daarvoor gebruikmaken van diverse tools en specifieke trainingen.

In 2014 zijn verschillende initiatieven gestart om de mobiliteit van medewerkers te vergroten en hun duurzame inzetbaarheid te versterken. Zo is de communicatiecampagne Blijf scherp op je toekomst van start gegaan. De campagne wijst medewerkers op de noodzaak om bewust en proactief in te spelen op hun toekomstige inzetbaarheid. Ook werken we met regionale mobiliteitsplatforms en het genoemde vertrekarrangement voor 60-plussers. De uitstroom uit boventalligheid is toegenomen van 245 in 2013 naar 295 in 2014; de meeste van deze medewerkers zijn intern herplaatst in een andere functie of hebben gebruikgemaakt van het vertrekarrangement.