Ontwikkeling personeelsbestand

In 2014 is het personeelsbestand ten opzichte van 31 december 2013 toegenomen met in totaal 506 medewerkers. Het gaat vooral om tijdelijke medewerkers. Zij zijn nodig om de werkdruk als gevolg van de nog steeds hoge werkloosheid op te vangen. In de laatste maanden van 2014 is het aantal tijdelijke medewerkers licht afgenomen. Het aantal vaste medewerkers nam in 2014 af. Van hen maakten 149 gebruik van een arrangement voor 60-plussers om eerder met pensioen te gaan. Dit arrangement maakte deel uit van een pilot in 2014 om de uitstroom van personeel te stimuleren.

Structureel krimpt de UWV-organisatie: de komende jaren verdwijnen duizenden arbeidsplaatsen bij UWV. We zetten in op duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers en uitstroom naar werk elders. Zo voorkomen we waar mogelijk boventalligheid. Toch hebben we in 2014 aan 279 medewerkers boventalligheid moeten aanzeggen.

Tegelijkertijd moeten we klaarstaan om onverwachte werkdruk op te vangen. Het ministerie van SZW heeft ons in augustus 2012 tijdelijk extra budget toegekend om de overgang op online dienstverlening zo soepel mogelijk te laten verlopen. In 2013 en 2014 hebben we met dit budget ruim 200 extra mensen ingezet die in de vestigingen klanten helpen die niet goed met een computer kunnen omgaan. Op deze tijdelijke plekken zetten we zo veel mogelijk eigen medewerkers in voor wie elders in de organisatie werk is weggevallen. Waar nodig doen we daarnaast een beroep op tijdelijke krachten.