Aansluiting Burgerzaken van gemeenten op Suwinet

Sinds 1 juli 2013 mag UWV adresgegevens aan gemeenten verstrekken voor de Basisregistratie Personen (BRP). Het gaat hierbij vooral om de adresgegevens in het bezit van UWV die niet geverifieerd zijn bij de BRP. Deze gegevens zijn afkomstig uit de loonaangifte en kunnen van belang zijn voor de gemeentelijke uitvoeringsprocessen.

Voor het beschikbaar stellen van individuele gegevens op bsn-niveau hebben we een Suwinet-Inkijkvoorziening gerealiseerd. Sinds 1 juli 2013 sluiten we op Suwinet-Inkijk de afdelingen Burgerzaken van gemeenten aan. Inmiddels zijn 265 gemeenten aangesloten. De afdelingen kunnen loonaangifteadresgegevens van burgers opvragen bij UWV. Deze gegevens helpen gemeenten om de actuele verblijfplaats van hun inwoners te achterhalen. Gemeenten kunnen alleen de gegevens inzien die nodig zijn voor het uitvoeren van hun wettelijke taak.

Sinds 1 november 2013 kunnen de afdelingen Burgerzaken van gemeenten adresgegevens uit de loonaangifte uitsluitend nog via Suwinet-Inkijk inzien. De bescherming van de privacy van burgers is vastgelegd in de contracten die we met gemeenten afsluiten over de aansluiting van Burgerzaken op Suwinet-Inkijk.

Ook behandelen we aanvragen van gemeenten over WWB-gerechtigden en de Wajong. Daarvoor hebben we een speciale autorisatieprocedure afgesproken. De levering van gegevens over Wajongers betreft een eenmalige levering in het kader van de Participatiewet, die alleen op verzoek op het UWV-portaal is te benaderen. Elke gemeente moet daarvoor een aanvraagformulier indienen. Dit moet worden ondertekend door het college van B & W of een gemandateerde van die gemeente. Daarna volgt een juridische toets door UWV. Na het regelen van een gebruikersaccount heeft de desbetreffende persoon inkijk in de levering Wajong. In deze levering worden alle gemeenten uit Nederland in 1 overzicht weergegeven. Deze cijfers geven een gemeente een beeld van de aantallen die van belang zijn voor de taken die zij van het Rijk gaat overnemen. In april is hiermee gestart; er zijn tot 1 januari 2015 205 aanvragen binnengekomen en afgehandeld.

De eerste tweemaandelijkse levering WWB, met hetzelfde administratieve traject, was eind maart beschikbaar. Tot 1 januari 2015 zijn 129 verzoeken binnengekomen en afgehandeld.