Ontsluiting werkzoekendenbestand

Om de publiek-private samenwerking op regionaal niveau te bevorderen, is in 2013 het project Ontsluiting werkzoekendenbestand gestart. De minister van SZW heeft voor dit project budget beschikbaar gesteld aan de Programmaraad. Met het project hebben de Programmaraad en de uitzendbrancheorganisatie ABU de transparantie bevorderd door ervoor te zorgen dat er – met het oog op de Participatiewet – kwalitatief goede cv’s van werkzoekende WWB-gerechtigden op werk.nl komen. In elk van de 35 arbeidsmarktregio’s is een eigen werkwijze en samenwerkingsvorm ontwikkeld en toegepast, al naar gelang de regionale mogelijkheden. Deze verschillende regionale aanpakken zijn verwerkt in de publicatie Het echte werk. Publiek-private samenwerking in 35 regio’s, die te vinden is op de site samenvoordeklant.nl van de Programmaraad. In totaal zijn in de periode september 2013 tot en met januari 2014 circa 13.000 cv’s ontsloten en ruim 2.700 kandidaten geplaatst. Conclusie is dat het project een bijdrage heeft geleverd aan een betere gezamenlijke dienstverlening aan werkgevers en werkzoekenden.

Eind maart 2014 hebben we voor gemeenten via werk.nl een selfserviceportaal ingericht met gegevens over de niet-geregistreerde WWB-gerechtigden. De VNG en Divosa hebben de gemeenten hierover geïnformeerd. Alle gemeenten hebben in de beveiligde omgeving continu toegang tot in hun gemeente woonachtige WWB’ers die niet geregistreerd staan als werkzoekende. Hiermee kunnen gemeenten hun registratie verbeteren. We hebben een aparte servicedesk ingericht om vragen van gemeenten over het portaal te beantwoorden; eind 2014 waren al 136 gemeenten aangesloten op dit portaal. In 2014 is het totale aantal niet ingeschreven WWB’ers, voor alle gemeenten samen, verminderd van 55% naar 40%.