Leerwerkloketten

Leerwerkloketten zijn regionale samenwerkingsverbanden van UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en bedrijfsleven. Ze zijn bedoeld om de aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt te verbeteren. UWV faciliteert de samenwerkingsverbanden met een landelijk netwerk, expertise op het terrein van leren en werken, een landelijke website en control.

In 32 arbeidsmarktregio's is minstens 1 Leerwerkloket. Hier kunnen jongeren, werkenden, werkzoekenden en werkgevers terecht voor informatie en onafhankelijk advies over opleidingen, ervaringscertificaten (EVC’s) en werkend leren. De Leerwerkloketten werken samen met de Werkgeversservicepunten, de Jongerenloketten en de sectorale Servicepunten. In 3 regio’s blijkt het lastig om bestuurlijke samenwerking op het gebied van leren en werken te realiseren.

Voor 2013 tot en met 2015 heeft het ministerie van SZW opnieuw budget ter beschikking gesteld. De deelnemende partners moeten gezamenlijk minimaal 50% van het basisbedrag van € 100.000 per Leerwerkloket financieren. Het ministerie van SZW heeft in het derde kwartaal van 2014 besloten om ook in 2016 de Leerwerkloketten te financieren. In de eerste helft van 2015 vindt een evaluatie plaats van de samenwerkingsverbanden.

Om de uniformiteit en herkenbaarheid van de Leerwerkloketten te vergroten, zijn in 2014 2 nieuwe modellen ontwikkeld voor de dienstverlening aan werkgevers en aan werkzoekenden en werkenden. In dat laatste model is de eerder in 2014 in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ontwikkelde toolbox Waardering en Validering verwerkt. Die draagt bij aan een meer systematische inzet van waarderings- en valideringsinstrumenten.

In 26 van de 35 actieplannen Jeugdwerkloosheid worden de Leerwerkloketten benoemd als belangrijke partners op het terrein van leren en werken, met name voor de toeleiding van werkzoekenden naar beroepsbegeleidende leerwegplekken (bbl) en voor de werving van stageplekken. In september 2014 hebben de Leerwerkloketten meerdere bijeenkomsten georganiseerd om jongeren te attenderen op werk- en scholingskansen.

In Friesland is het Leerwerkloket de aanjager van een ketenaanpak voor laaggeletterdheid. Er is een Handreiking aanpak laaggeletterdheid opgesteld, waarin ervaring en kennis zijn vastgelegd over het herkennen en indiceren van laaggeletterdheid en het doorverwijzen naar een passend taalaanbod. De handreiking is aan alle Leerwerkloketten beschikbaar gesteld.

Met de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF) is in 2013 gewerkt aan de totstandkoming van een sectorplan voor de uitzendbranche. STOOF heeft dit sectorplan in 2014 ingetrokken, maar in overleg met de partners in de uitzendbranche is een doorstart gemaakt zonder inzet van sectorgelden. Ook in dit nieuwe plan spelen de Leerwerkloketten een grote rol. Bij de uitvoering van dit nieuwe STOOF-sectorplan zijn 40 uitzendwerkgevers betrokken. UWV levert kandidaten en het Leerwerkloket zorgt voor scholingsadviezen. In het laatste kwartaal van 2014 zijn circa 250 uitzendkrachten gestart met een combinatie van opleiding en werk.