Interne jobcoach

In 2014 is het onderzoek interne jobcoach op tijdelijke basis voortgezet tot 1 januari 2015, daarna is de officiële regeling in werking getreden. In het kader van dit onderzoek kan een werkgever, wanneer een werknemer met een ziekte of gebrek begeleiding nodig heeft op zijn werk, subsidie krijgen om zelf voor een interne jobcoach te zorgen. Hierbij kiest de werkgever voor jobcoaching in eigen beheer, uitbesteding aan een externe door UWV erkende jobcoachorganisatie, of een combinatie van beide mogelijkheden. De subsidiebedragen voor interne jobcoaching zijn lager dan voor een externe jobcoach.

In 2014 zijn 1.144 aanvragen ontvangen. Hiervan zijn er 796 toegekend, 267 afgewezen of ingetrokken en 81 nog in behandeling. In 2014 is voor € 2,2 miljoen aan subsidies verstrekt.

Uit onderzoek blijkt dat vooral werkgevers die al ervaring hebben met werknemers met structureel functionele beperkingen, gebruikmaken van een interne jobcoach. De inzet van een interne jobcoach leidt vaak tot verhoging van de arbeidsproductiviteit, doordat de jobcoach rust in het bedrijf brengt, kennis van het werkproces heeft en ertoe bijdraagt dat de werknemer geen uitzonderingspositie inneemt. Interne jobcoaches treden vooral op als werkbegeleider en zijn daarom vooral geschikt voor werknemers met enkelvoudige problematiek; bij complexe problematiek gaat de voorkeur uit naar een externe jobcoach.