Overige handhavingsonderzoeken

In 2014 hebben we in een pilot op de kantoren Rotterdam en Zwolle onderzoeken ingesteld naar aanvragen van WW-faillissementsuitkeringen. Hierbij is een specifiek risicoprofiel ontwikkeld om fraude met faillissementsuitkeringen vroegtijdig te kunnen signaleren. De pilot is zo goed verlopen dat we de aanpak ook zijn gaan toepassen op de andere kantoren die faillissementsuitkeringen afhandelen. Tegelijkertijd hebben we de samenwerking met de Belastingdienst op dit terrein uitgebreid.

Daarnaast hebben we in 2014 verblijfscontroles uitgevoerd bij circa 2.500 arbeidsmigranten om vast te stellen of zij inderdaad in Nederland verblijven. Van 87% van de gecontroleerde personen is vastgesteld dat dit het geval is. Er is in 323 gevallen een boete gegeven, 25 keer een maatregel opgelegd en 19 keer een waarschuwing gegeven. Deze controles betroffen arbeidsmigranten met een inschrijving in de Basisregistratie personen (BRP) die de Gemeentelijke basisadministratie (GBA) heeft vervangen. Vanaf oktober heeft een vervolgonderzoek plaatsgevonden onder arbeidsmigranten zonder inschrijving in de BRP. We hebben 378 personen bezocht op het verblijfadres dat ze bij de inschrijving bij UWV hadden opgegeven. De resultaten van dit vervolgonderzoek worden in 2015 bekend.

Ook is een kleinschalig onderzoek verricht naar de rechtmatigheid van toeslagen voor alleenstaanden. Deze toeslagen op basis van de Toeslagenwet bedragen tot 70% van het sociale minimum. Het onderzoek richtte zich op mensen die aangeven alleen te wonen, terwijl uit de GBA blijkt dat er meer personen op het adres zijn ingeschreven. Er zijn 372 uitkeringsgerechtigden gecontroleerd, hierbij zijn 145 overtredingen (40%) geconstateerd en is een schadebedrag van € 0,5 miljoen vastgesteld. Bij deze controle is gebleken dat de wetgeving voor klanten uitermate complex is, en daardoor moeilijk na te leven. Daarom zal de communicatie met de klant worden verduidelijkt. Daarnaast is gebleken dat er in enkele dossiers achterstand is in het verwerken van mutaties. Dit wordt eerst aangepakt voordat eventueel in 2015 een nieuwe controle zal plaatsvinden.