Businesscase Intensivering Toezicht WW

 

In 2013 hebben we op verzoek van het ministerie van SZW bekeken waar het nuttig is onze handhavingsactiviteiten verder te intensiveren. In 2014 ontvingen we in het kader van de businesscase Intensivering Toezicht UWV extra geld voor de aanpak van uitkeringsfraude en de extra activering van werkzoekenden.

Uitkeringsfraude beperken
Met de aanvullende middelen zetten we 90 fte’s extra in om onder andere de afhandeling van fraudesignalen te intensiveren. Er is in 2014 voor € 20,8 miljoen aan terugvorderingen opgelegd.

Ook het UWV Loket Gefingeerde Dienstverbanden maakt deel uit van de businesscase. Dit loket doet onderzoek naar gefingeerde dienstverbanden: dienstverbanden die alleen op papier bestaan en op basis waarvan onterecht een uitkering wordt geclaimd. Het loket heeft in 2014 € 3,6 miljoen aan gefingeerde dienstverbanden opgespoord. Daarnaast hebben we ‘aan de poort’ voor een totaalbedrag van € 1,2 miljoen aan uitkeringen geweigerd vanwege een gegrond vermoeden van een fictief dienstverband.

Activeren en controleren geeft effect

Als onderdeel van de businesscase activeren we ook klanten intensiever, onder de noemer Activeren en controleren geeft effect (ACE). Dit doen we door in de eerste 3 maanden WW intensiever in te zetten op preventief handhaven en het activeren van klanten dan we normaal gesproken in de basisdienstverlening doen. Hiervoor zijn in 2014 circa 140 fte’s extra aangesteld. De extra capaciteit zal naar verwachting uiteindelijk een jaarlijkse uitkeringslastenbeperking opleveren van € 55 miljoen. De extra medewerkers zijn pas in april 2014 gestart, de effecten op de uitkeringslasten zullen op z’n vroegst in de tweede helft van 2015 duidelijk worden.

Activering arbeidsgehandicapten

We zijn samen met het ministerie van SZW een pilot gestart om mensen met een WGA-uitkering te activeren. We verkennen of gesprekken met specifieke risicogroepen binnen de WGA kunnen leiden tot extra uitstroom naar werk en daarmee tot een besparing op de uitkeringslasten. In de pilot zetten we hiervoor op enkele regiovestigingen extra medewerkers in. Alle medewerkers op deze vestigingen die zich met de uitvoering van de WGA bezighouden, focussen zich in de pilot op besparing van uitkeringslasten. Het ministerie van SZW heeft gedurende 2 jaar jaarlijks een budget van € 0,9 miljoen toegezegd. Er zijn verschillende aanpakken ontwikkeld in de pilotregio’s. Zo proberen medewerkers de klant door telefonische interviews, persoonlijke gesprekken en trainingen te bewegen richting werk of re-integratietraject, al dan niet in combinatie met jobhunting. Ook zijn er groepsactiviteiten gericht op onder andere solliciteren en het gebruik van social media.

Eind 2014 is een monitor uitkeringslasten en uitstroom WGA ingericht. De resultaten in pilotregio’s zijn zo te vergelijken met die in niet-pilotregio’s. De pilot zal na circa 1 jaar (medio 2015) en na afloop (na 1,5 tot 2 jaar) worden geëvalueerd.