Voorwoord

2014 was voor UWV opnieuw een jaar vol dynamiek en verandering. Te midden van veel turbulentie hebben we aan vrijwel alle normen voldaan die we met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben afgesproken. We zijn binnen ons budget gebleven en betaalden aan 1,4 miljoen uitkeringsgerechtigden een uitkering uit, het grootste deel daarvan binnen de gestelde termijnen. De UWV-brede rechtmatigheid was 98,9%, vrijwel de afgesproken norm van 99%.

Het was goed om te zien dat de jarenlange stijging van de werkloosheid in 2014 afvlakte. We kenden dit jaar 605.200 WW-uitkeringen toe, 1,3% minder dan een jaar geleden. Maar een echt keerpunt is het nog niet, het herstel is broos. Eind 2014 ontvingen 440.800 mensen een WW-uitkering. Voor 2015 verwachten we slechts een marginale daling van het aantal werkloosheidsuitkeringen, tot 430.000. In 2014 vonden in totaal 253.100 WW’ers mede door onze inzet werk. Onze extra inspanningen om oudere werkzoekenden aan werk te helpen, met aanvullend budget van het kabinet, lijken vruchten af te werpen. In 2014 konden 52.300 WW’ers van 50 jaar en ouder mede dankzij onze inspanningen aan de slag. Ook hebben we 13.000 mensen met een arbeidsbeperking aan een baan geholpen, onder wie 8.000 Wajongers.

Handhaving is een speerpunt van het kabinet, en het kabinet heeft de regels op dit gebied in 2013 flink aangescherpt. Dat is terug te zien in het aantal overtredingen van de inlichtingenplicht dat we in 2014 op basis van de strengere regels hebben geconstateerd: in totaal 65.500, 40% meer dan in 2013. Ons uitgangspunt is dat verreweg de meeste burgers gewoon hun verplichtingen willen nakomen. De wet verplicht ons om, ook in gevallen waar burgers niet uit kwade opzet handelen, soms relatief hoge boetes en maatregelen op te leggen. Burgers maakten bezwaar tegen 20% van de opgelegde boetes, terugvorderingen en waarschuwingen. Eind 2014 uitte ook de Nationale ombudsman kritiek op het boetebeleid. In augustus 2014 zijn we begonnen om, binnen de door de minister van SZW aangegeven kaders, bij het opleggen van minimumboetes ook rekening te houden met de mate waarin de overtreding de burger verweten kan worden. Een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep eind november 2014 over het boeteregime van de Wet aanscherping handhaving en sanctiebeleid SZW-wetgeving heeft vergaande consequenties gehad. De wijze waarop we de wet uitvoeren is inmiddels aangepast.

Ongeveer 1,4 miljoen mensen zijn voor hun inkomen afhankelijk van UWV. Alle wijzigingen in de wet- en regelgeving en het slechts broze herstel van de economie maken het er voor hen niet gemakkelijker op. Een van de belangrijkste opgaven voor UWV is dan ook om hun een betrouwbare, kwalitatief goede en toegankelijke dienstverlening te bieden, in een vorm die zo veel mogelijk tegemoetkomt aan hun wensen en behoeften. We kiezen daarbij, binnen onze budgettaire mogelijkheden, steeds voor het meest effectieve kanaal. WW’ers bieden we in de eerste 3 maanden van hun werkloosheid online dienstverlening. De meesten kunnen er goed mee uit de voeten, maar wie onvoldoende digivaardig is, kan vanzelfsprekend rekenen op persoonlijke hulp op een van onze vestigingen. Doordat we een grote groep vooral online dienstverlening bieden, creëren we ruimte om persoonlijke aandacht te geven aan werkzoekenden die niet op eigen kracht de weg naar werk vinden, zoals oudere werklozen en mensen met een arbeidsbeperking.

De optelsom van de versnelde invoering van online dienstverlening, en alle noodzakelijke wijzigingen in onze systemen en processen vanwege nieuwe wet- en regelgeving, heeft een grote impact op onze organisatie en onze verandercapaciteit. Een duidelijk voorbeeld is de invoering van de Participatiewet, waarvoor actieve samenwerking met gemeenten essentieel is. We treden gemeenten met uitgestoken hand tegemoet; in 2014 hebben we de contacten met gemeenten nadrukkelijk versterkt. Met ingang van 2015 voert UWV als uitvloeisel van de Participatiewet 3 nieuwe wettelijke taken uit in opdracht van gemeenten: de Indicatie banenafspraak, het Advies medische urenbeperking en het Advies beschut werken. Daarnaast hebben we diverse aanvullende diensten ontwikkeld om gemeenten te ondersteunen bij hun nieuwe verantwoordelijkheid voor de re-integratie van arbeidsbeperkten.

Stabiliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, performance en informatiebeveiliging van de ICT-systemen zijn essentieel voor een goede dienstverlening en hebben onze permanente aandacht. We hebben de sturing op onze ICT in 2014 verder versterkt. Onze websites werk.nl en uwv.nl vormen de ruggengraat voor onze online dienstverlening. De stabiliteit van werk.nl, met elke maand zo’n 3,8 miljoen bezoeken, laat een positieve trend zien. De stabiliteit van uwv.nl voldeed, ook op piekmomenten. De site was 99,9% beschikbaar en trok elke maand ongeveer 3,2 miljoen bezoeken.

We hebben ook in 2014 weer een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van onze medewerkers. We zijn hen dankbaar voor de enorme inzet en expertise waarmee ze hun werk verrichten. Ook de medezeggenschap en onze cliëntenraden willen we bedanken voor de betrokken en constructieve wijze waarop ze telkens met ons meedenken.

Raad van bestuur